آخرین مقالات منتشر شده [همه]

 • دسترسی آزاد مقاله

  ارزیابی سیاست¬های اجرای به هنگام پروژه¬های عمرانی زیرساختی دولتی ایران با استفاده از پویایی¬شناسی سیستم (SD)

  مهرداد حاجی اسماعیلی , علی محمد احمدوند , مرضیه صمدی فروشانی
  مدیریت فردا , شماره 76 , دوره 22 , پاییز 1402
  هدف: از چالش های عمده در مدیریت پروژه های عمرانی عدم درک مکانیسم هایی است که باعث تاخیر در ساخت وساز می شود. در این میان پروژه های عمرانی زیرساختی دولتی از موقعیت پیچیده تری برخورد چکیده کامل
  هدف: از چالش های عمده در مدیریت پروژه های عمرانی عدم درک مکانیسم هایی است که باعث تاخیر در ساخت وساز می شود. در این میان پروژه های عمرانی زیرساختی دولتی از موقعیت پیچیده تری برخوردار هستند به طوری که موفقیت در اجرای به هنگام یک پروژه عمرانی در چارچوب قوانین دولتی از بزرگترین اهداف و دغدغه های مدیران و عوامل درگیر این نوع پروژه ها محسوب می شود. روش شناسی: برای این منظور ابتدا ادبیات و پیشینه مورد بررسی قرار گرفت و طی مصاحبه نیمه ساختار یافته و با مشارکت کنندگان پژوهش، عوامل موثر بر اجرای به هنگام پروژه عمرانی دولتی ایران شناسایی گردید. در ادامه مدل پویایی سیستم اجرای به هنگام پروژه عمرانی طراحی و با استفاده از داده های پروژه عملیات زیرسازی قطعه اول راه آهن مبارکه، سفیددشت، شهرکرد شبیه سازی در افق زمانی پروژه به انجام گردید. یافته‌ها: پس از اعتبارسنجی؛ با توجه به نتایج تحلیل حساسیت مدل پویایی سیستم، سیاست های بهره برداری به هنگام پروژه عمرانی در سه استراتژی تامین منابع مالی پروژه، برنامه ریزی و کنترل پروژه و پاسخگویی ذینفعان پروژه شناسایی گردید. در ادامه با سیاست های منتخب ترکیبی نیز طراحی و بروی مدل اعمال گردید. مبتنی بر مقایسه رفتار متغیرهای کلیدی مدل؛ سیاست منتخب ترکیبی شامل: 1-افزایش پاسخگویی دولت و تخصیص بودجه به طرح های عمرانی زیرساختی دولتی اولویت دار؛ 2-کاهش تاخیر در پرداخت های پروژه متناسب با پیشرفت فیزیکی مبتنی بر پیگیری تخصیص اعتبار پروژه؛ 3-افزایش کارآمدی امکان سنجی و مطالعات پایه و زمان بندی واقع بینانه پیشرفت پروژه بر مبنای منابع و توانمندی های در دسترس؛ 4-ایجاد مکانیزم های حل مناقشات و برگزاری جلسات مستمر ماهیانه ارکان پروژه و 5-افزایش پاسخگویی به مطالبات مردمی با افزایش تعامل مقامات محلی پرونده مقاله
 • دسترسی آزاد مقاله

  تدوین و تبیین الگوی طراحی مدل کسب و کار با رویکرد اقتصاد مقاومتی با استفاده از روش فراترکیب

  حسام الدین رحمانی باروجی , علیرضا علی احمدی , میرزا حسن حسینی , محمدمهدی پرهیزگار
  مدیریت فردا , شماره 76 , دوره 22 , پاییز 1402
  اقتصاد مقاومتی به عنوان یک راهبرد اقتصادی برای رویارویی با اقتصاد وابسته و در پاسخ به تحریم‌های استکبار جهانی علیه ایران، توسط مقام معظم رهبری مورد تاکید واقع گردیده است. اقتصاد مق چکیده کامل
  اقتصاد مقاومتی به عنوان یک راهبرد اقتصادی برای رویارویی با اقتصاد وابسته و در پاسخ به تحریم‌های استکبار جهانی علیه ایران، توسط مقام معظم رهبری مورد تاکید واقع گردیده است. اقتصاد مقاومتی به دنبال کاهش آسیب‌پذیری در مقابل تهدید‌های خارجی، جلوگیری از بحران‌ها و بازنگری در ساختارها و سامانه‌های ناکارآمد فعلی اقتصادی است. در اقتصاد مقاومتی تلاش بر کاهش وابستگی ها و استفاده حداکثری از مزیتهای تولید داخل است. از اینرو، ضروری است مدل‌های کسب و کار بنگاه‌های اقتصادی ایران بر اساس این رویکرد بازطراحی شود. در این راستا، این تحقیق چارچوب مفهومی، ابعاد و اجزای مدل کسب و کار مبتنی بر رویکرد اقتصاد مقاوتی را تدوین و تبیین نموده است. رویکرد حاکم بر این پژوهش کیفی و روش تحقیق مورد استفاده در آن فراترکیب است که از الگوی هفت مرحله ای سندلوسکی تبعیت نموده است. در گام نخست، بیانات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی ، همچنین مقالات و مجموعه تحقیقات پیرامون مفاهیم تاب‌آوری و مدل ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر به دﻗﺖ ﮔﺮدآوري و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ شد. سپس، ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ کسب و کار با رویکرد اقتصاد مقاومتی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ شد. در ادامه عوامل اثرگذار بر طراحی مدل کسب و کار با رویکرد اقتصاد مقاومتی شناسایی شد. بدین منظور 32 پژوهش که به طور مستقیم با موضوع پژوهش مرتبط بودند انتخاب و از طریق نرم افزار MAXQDA مورد واکاوی قرار گرفتند و 169 کد، شناسایی شد. در مرحله بعد، پس از دسته بندی کدهای مشابه، در نهایت 34 عنوان کد در قالب 9 موضوع انتخاب و در چارچوب مدل مفهومی پژوهش ارائه شدند. پرونده مقاله
 • دسترسی آزاد مقاله

  طراحی چارچوبی از پیشران‌های کلان و محیطی در شکل‌گیری اتحادهای راهبردی (مطالعه‌ی موردی: صنعت مبل منبت شهرستان ملایر)

  محمدجواد آذرشاهی , علیرضا علی احمدی , میرزاحسن حسینی , محمد رضا مشایخ
  مدیریت فردا , شماره 75 , دوره 22 , تابستان 1402
  هدف: مطالعه‌ی حاضر با هدف بررسی پیشران‌های کلان و محیطی مؤثر در شکل‌گیری اتحادهای استراتژیک در صنعت مبل منبت شهرستان ملایر اجرا شد. ضرورت: سازمان‌ها برای بقا در محیط پرتکاپو و متل چکیده کامل
  هدف: مطالعه‌ی حاضر با هدف بررسی پیشران‌های کلان و محیطی مؤثر در شکل‌گیری اتحادهای استراتژیک در صنعت مبل منبت شهرستان ملایر اجرا شد. ضرورت: سازمان‌ها برای بقا در محیط پرتکاپو و متلاطم کنونی نیاز به اتخاذ راهبردهایی کارآمد و منسجم دارند. بی‌شک یکی از کارآترین آنها، خلق اتحادهای استراتژیک در بستر صنعت است. روش شناسی: این پژوهش از نوع کاربردی ـ بنیادی و اکتشافی است که در قالب طرحی مقطعی اجرا شد. رویکرد این مطالعه کیفی، جامعه‌ی آماری آن فعالان صنعت مبل منبت در شهرستان ملایر و ابزار گردآوری داده‌های آن مصاحبه نیمه‌ساختاریافته بود. به لحاظ موضع فلسفی، این مطالعه در پارادایم تفسیر گرایی و از منظر نظریه‌ی روش‌شناختی، در زمره‌ی مطالعات هرمنوتیک قلمداد می‌شود. داده‌ها به صورت میدانی گردآوری و با استفاده از تحلیل مضمون تحلیل شد. در این مطالعه مجموعاً 20 مصاحبه اجرا و 45 کد و 10 مضمون با رویکرد ترکیبی استقرایی ـ قیاسی استخراج شد. یافته‌ها: یافته‌های این تحقیق نشان داد که پیشران‌های محیطی موجد شکل‌گیری اتحادهای استراتژیک مشتمل بر محیط اجتماعی، قانونی، سیاسی، اقتصادی، بین‌المللی، فرهنگی، عمومی، تکنولوژیک و عدم قطعیت محیطی می‌باشد. نتیجه‌گیری: توسعه‌ی چارچوب نظری پیرامون پیشران‌های شکل‌دهنده‌ي اتحاد استراتژیک به طور خاص در صنعت مبل منبت و به طور عام در سایر صنایع، منجر به شناخت مؤثر و کارآمدتر پدیده‌ها و روابط فراسازمانی در اذهان فعالان صنعت و نیز کاوش‌گران عرصه‌های مختلف علمی می‌گردد و این مهم بسترساز بهبود تصمیم‌گیری‌های کلان و عمده در صنایع مولد می‌شود پرونده مقاله
 • دسترسی آزاد مقاله

  تحلیل پیشران‌ها و پیامدهای اینترنت اشیاء در زنجیره تأمین با استفاده از مدل ساختاری تفسیری بر اساس رویکرد تحلیل محتوا

  امین مسعود بخشی موحد , محمدتقی رضوان , هادی مختاری
  مدیریت فردا , شماره 76 , دوره 22 , پاییز 1402
  با توجه به افزایش شدت رقابت، توجه به فناوری‌های نوین در زنجیره تأمین ضروری ‌است. در عصر حاضر اینترنت اشیا از مهم‌ترین ابزارهای نوآورانه به‌حساب می‌آید. ایجاد عوامل مناسب به‌منظور ع چکیده کامل
  با توجه به افزایش شدت رقابت، توجه به فناوری‌های نوین در زنجیره تأمین ضروری ‌است. در عصر حاضر اینترنت اشیا از مهم‌ترین ابزارهای نوآورانه به‌حساب می‌آید. ایجاد عوامل مناسب به‌منظور عملیاتی‌سازی اینترنت اشیاء سبب توسعه‌ی عملکرد زنجیره تأمین می‌شود. به همین علت شناسایی مولفه‌های اثرگذار در جهت استفاده از این فناوری و همچنین آگاهی از نتایج اثربخش آن، از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. بنابراین هدف اصلی این تحقیق، شناسایی و تحلیل پیشران‌ها و پیامدهای اینترنت اشیا در زنجیره تأمین است. این تحقیق از دو فاز کیفی و کمّی و با رویکرد آمیخته انجام می‌شود. جامعه آماری فاز کیفی، مقالات داخلی و خارجی و جامعه آماری فاز کمّی اساتید دانشگاهی و خبرگان صنعتی است. شیوه‌ی نمونه‌گیری قضاوتی و حجم نمونه آماری در فاز کیفی، 22 مقاله و در فاز کمی 10 نفر است. روش گردآوری داده‌های کیفی روش کتابخانه‌ای و در داده‌های کمّی استفاده از پرسشنامه‌ی محقق ساخته است. از روش تحلیل محتوای عرفی قراردادی برای بخش کیفی و از روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری برای تحلیل بخش کمّی استفاده خواهد شد. نتایج تحلیل محتوا بیانگر هشت دسته پیشران شامل سرمایه فرهنگی، سرمایه مالی، سرمایه‌ انسانی، سرمایه ذهنی، سرمایه ارتباطی، زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، تسهیلات قانونی و قابلیت‌های محیطی و همچنین هفت پیامد اصلی شامل عملکرد اقتصادی، عملکرد اجتماعی، عملکرد زیست‌محیطی، عملکرد تجاری، عملکرد تولید و عملیات، عملکرد سیستم اداری و رشد و توسعه‌ی عملکرد است. در بخش پیشران‌ها زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و در بخش پیامدها عملکرد اقتصادی با بیشترین تأثیر بر سایر متغیرها به‌عنوان متغیرهای کلیدی مدل‌های ساختاری تفسیری شناسایی شدند. پرونده مقاله
 • دسترسی آزاد مقاله

  طراحی مدل اثربخشی تبلیغات تاییدکنندگان مشهور با توجه به اثر تعاملی داخلی سازی و شناسایی منابع بر رفتار ونگرش مصرف کننده

  نسیم معتمدنیا , میرزا حسن حسینی , احسان جمالی , علی اکبر جوکار
  مدیریت فردا , شماره 75 , دوره 22 , تابستان 1402
  هدف:پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل اثربخشی تبلیغات تاییدکنندگان مشهور با توجه به اثر تعاملی داخلی سازی و شناسایی منابع بر رفتار ونگرش مصرف کننده در بانک های خصوصی استان تهران صورت پذی چکیده کامل
  هدف:پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل اثربخشی تبلیغات تاییدکنندگان مشهور با توجه به اثر تعاملی داخلی سازی و شناسایی منابع بر رفتار ونگرش مصرف کننده در بانک های خصوصی استان تهران صورت پذیرفته است. روش: روش مورداستفاده در این تحقیق روش ترکیبی(کیفی -کمی) است.روش کیفی مبتنی بر رویکرد مفهوم سازی بنیادی و روش کمی مبتنی بر رویکرد توصیفی – پیمایشی و با هدف کاربردی می باشد. در بخش کیفی با رویکرد مرور سیستماتیک (فراترکیب) در حوزه موضوع اثربخشی تبلیغات تاییدکنندگان مشهور از کنفرانسها و ژورنال ها مختلف و معتبر در باز زمانی 1997 تا 2022 و در داخل کشور نیز از سال 1390تا 1400 تأمین شد است. شروع فرایندتحلیل داده‌ها مفاهیم و ابعاد با کدگذاري باز در نرم‌افزار maxqda و محاسبه شاخص کاپا پایایی با مقدار ۰.۸۹ ارزیابی شد مورد تایید قرار گرفت. سپس مدل نهایی با روش دلفی مورد اعتبارسنجی قرارگرفت در بخش کمی به منظور آزمودن مدل در بین مشتریان بانک های خصوصی درسطح استان تهران با روش نمونه گیری ترکیبی ۲۴۵ پرسشنامه با نرم افزار pls مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت نتیجه گیری: در بخش کیفی با در نظر گرفتن شاخص ها و معیار های ورودی، ۵۵۶ مقاله و پایان نامه(فارسی و انگلیسی) مرتبط به موضوع تبلیغات تاییدکنندگان مشهور بررسی شد در نهایت نتایج استخراج شده از 28 مطالعه (16 مطالعه انگلیسی و 12 مطالعه فارسی) مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. در نهایت در بخش کمی روابط بین مدل تحقیق نیز بررسی شد 11 رابطه تایید شده اند اما 4 رابطه تایید نشدند. پرونده مقاله
 • دسترسی آزاد مقاله

  ارائه مدل ساختاری فرآیند پیاده سازی مدیریت منابع انسانی سبز با استفاده از روش مدلسازی ساختاری تفسیری فازی

  محمدحسین کبگانی
  مدیریت فردا , شماره 76 , دوره 22 , پاییز 1402
  مدیریت منابع انسانی سبز به عنوان ابزاری قوی که نقش عوامل انسانی را به عهده دارد، میتواند به سازمان ها برای انجام مسئولیت های اجتماعی خویش در راستای حفظ محیط زیست کمک شایانی نماید.ا چکیده کامل
  مدیریت منابع انسانی سبز به عنوان ابزاری قوی که نقش عوامل انسانی را به عهده دارد، میتواند به سازمان ها برای انجام مسئولیت های اجتماعی خویش در راستای حفظ محیط زیست کمک شایانی نماید.از اینرو این صنایع همزمان با توسعه کمی در ظرفیتها و افزایش تنوع و کیفیت محصولات خود دنبال کاهش آلودگی زیست محیطی و تبدیل شدن به یک سازمان سبزمی باشند. این پژوهش با هدف بررسی سیستماتیک پژوهش‌های پیشین حوزه مدیریت منابع انسانی سبز، و همچنین شناسایی عناصر کلیدی و ارائه مدل ساختاری جهت پیاده سازی فرایند مدیریت منابع انسانی سبزدر صنایع شیمیایی و پتروشیمی استان بوشهر صورت پذیرفته است.بامطالعه ادبیات موضوعی و بهره گیري از رویکرد تحلیل محتواي متنی تعداد شش شاخص اساسی احصا شد که جهت بومی سازي آنها به منظور پیاده سازی مدیریت منابع انسانی سبز در صنایع شیمیایی و پتروشیمی از تکنیک دلفی در سه دور استفاده گردید. جامعه آماري تحقیق را مدیران وکارشناسان آشنابه موضوع و شاغل درحوزه صنایع پتروشیمی تشکیل دادند . جهت جمع آوري داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که روایی و پایایی آن نیز تایید گردید. جهت طراحی مدل ساختاري شاخصهای موثربرای پیاده سازی فرایند مدیریت منابع انسانی سبز از رهیافت مدلسازي ساختاري تفسیري در محیط فازي جهت مدیریت ابهامات زبانی درقضاوت ها بهره گرفته شد. نتایج مدلسازي و تحلیل میک مک نشان داد که شاخص های فردی, گروهی و سازمانی جزء شاخص های اساسی و نفوذي در حوزه مدیریت منابع انسانی سبزا به شمار می آید؛ از اینرو به مدیران پیشنهاد می گردد که بر این دسته از شاخص ها تاکید و توجه بیشتر داشته باشند. پرونده مقاله
 • دسترسی آزاد مقاله

  جانشین‌پروری با رویکرد جذب و توسعه استعدادهای دانشگاهی در شرکت‌های مهندسی: یک مطالعه فراترکیب

  عباس عباس پور , ودود قاسم‌طالبی , مرتضی طاهری , حمید رحیمیان , سعید غیاثی ندوشن
  فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی , شماره 39 , دوره 10 , زمستان 1402
  چکیده: جانشین‌پروری، راهبردی مؤثر در حفظ و توسعه منابع انسانی در سازمان‌هاست. به رغم آنکه جانشین‌پروری، راهبردی مؤثر برای تمرکز در ایجاد یک ساختار منظم برای سازمانها می‌باشد، لکن چکیده کامل
  چکیده: جانشین‌پروری، راهبردی مؤثر در حفظ و توسعه منابع انسانی در سازمان‌هاست. به رغم آنکه جانشین‌پروری، راهبردی مؤثر برای تمرکز در ایجاد یک ساختار منظم برای سازمانها می‌باشد، لکن بسیاری از شرکت‌ها فاقد برنامه‌ریزی منظم جانشین‌پروری بوده به نحوی‌که افراد با مهارت‌ها و تخصص‌های لازم نمی‌توانند در سمت‌های مشخص استقرار یابند. بر این اساس هدف این مقاله، یافتن مؤلفه‌های مؤثر بر جانشین‌پروری با رویکرد جذب و توسعه استعدادهای دانشگاهی در شرکت‌های مهندسی است. در این پژوهش، از روش کیفی فراترکیب، استفاده شده است. پس از جسـتجـوي كليدواژه‌هاي تخصصي پژوهش در پايگاه هاي معتبر ملـي و بـين المللـي در بـازه زمـاني 1997 تـا 2023 نهایتاً از تعداد 2181 پژوهش در زمینه مطالعه 91 پژوهش براي تحليل انتخاب و از اطلاعات آن‌ها استفاده شد. پس از تحلیل، جانشین‌پروری با رویکرد جذب و توسعه استعدادهای دانشگاهی در شرکت‌های مهندسی در 5 بعد اصلی شامل: ایجاد تعهد، تعیین خط‌مشی، جذب و توسعه استعدادهای دانشگاهی، برنامه بهسازی رهبری، ارزیابی برنامه و 11 مؤلفه و 30 زیرمؤلفه طبقه‌بندی گردید. با توجه به یافته‌های به دست آمده در شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های جانشین‌پروری با رویکرد جذب و توسعه استعدادهای دانشگاهی سهم یاری این پژوهش، کمک به شرکت‌ها در تدوین و اجرای برنامه‌ریزی جانشین‌پروری با استفاده از جذب و توسعه استعدادهای دانشگاهی است. پرونده مقاله
 • دسترسی آزاد مقاله

  ارائه استراتژی‌های توسعه منابع انسانی در سازمان‌های علمی و فناورانه (مورد مطالعه: سازمان جهاد دانشگاهی علم و صنعت)

  سعیده صمدزاد , جاوید قهرمانی نهر , فرامرز نوری , اکبر قاسمی یالقورآغاج
  فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی , شماره 39 , دوره 10 , زمستان 1402
  منابع انسانی، مهمترین منبع راهبردی سازمان ها به شمار می آیند و تحلیل راهبردی و برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی یکی از مسئولیت های اصلی سازمان ها برای بهره گیری هرچه بیشتر از سرم چکیده کامل
  منابع انسانی، مهمترین منبع راهبردی سازمان ها به شمار می آیند و تحلیل راهبردی و برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی یکی از مسئولیت های اصلی سازمان ها برای بهره گیری هرچه بیشتر از سرمایه های انسانی است. آنجایی که هدف پژوهش حاضر، تدوین استراتژی‌های توسعه و بهبود بهره‌وری منابع انسانی در سازمان جهاد دانشگاهی علم و صنعت است، این مطالعه ابتدا به شناسایی و احصاء نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدهای منابع انسانی و سپس ارایه استراتژی‌های توسعه و تدوین برنامه‌های عملیاتی و اقدامات متناسب با استراتژی‌ها در سازمان‌ جهاد دانشگاهی علم و صنعت پرداخته است. در این راستا افراد به شیوه تدریجی (هدفمند) از بین مدیران، خبرگان و متخصصان سازمان جهاد دانشگاهی علم و صنعت انتخاب شده اند. تکنیک مورد استفاده برای تجزیه وتحلیل نتایج نیز رویکرد نقاط مرجع استراتژیک (SRP) است. نتایج حاصل از یافته ها نشان می دهد راهبرد اصلی و کلی سازمان، راهبرد تهاجمی (توسعه) است. همچنین پس از بررسی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی در حوزه های وظیفه ای منابع انسانی و نظرات افراد خبره در زمینه تحلیل عوامل داخلی و خارجی منابع انسانی سازمان، با بررسی های انجام شده و همچنین در نظر گرفتن سمت و سوی سیاست های شناسایی شده در این حوزه، استراتژی های منابع انسانی در ماتریس SWOT تدوین گردید. نتايج به دست آمده، حاکي از این است که استراتژی مناسب برای مشاغل اصلی و تخصصی صف، مشاغل ستادی تخصصی و ستادی عمومی در سازمان جهاد دانشگاهی علم و صنعت، استراتژی متعهدانه، استراتژی مناسب برای مشاغل خدمات عمومی، استراتژی ثانويه و استراتژی مناسب برای مشاغل قرارداد کار معین، استراتژی پیمانکارانه مي باشد. پرونده مقاله
 • دسترسی آزاد مقاله

  ارائه مدلی به منظور ارتقاء شایستگی حرفه‌ای مدیران منابع انسانی بانک ملی ایران

  عباسعلی صمدیان برزکی , محمود صفری , معصومه اولادیان
  فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی , شماره 39 , دوره 10 , زمستان 1402
  پژوهش حاضر طراحي مدلی منظور ارتقاء صلاحیت حرفه‌ای مدیران منابع انسانی بانک ملی ایران است. روش این تحقیق از نظ ر هدف کاربردی است و به روش آمیخته- اکتشافی (کیفی- کمی) انجام شده است. چکیده کامل
  پژوهش حاضر طراحي مدلی منظور ارتقاء صلاحیت حرفه‌ای مدیران منابع انسانی بانک ملی ایران است. روش این تحقیق از نظ ر هدف کاربردی است و به روش آمیخته- اکتشافی (کیفی- کمی) انجام شده است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل مدیران ارشد منابع انسانی و خبرگان دانشگاهی صلاحیت حرفه‌ای بود. گرد‌آوری داده‌ها طی مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته با 15 نفر از اعضای جامعه آماری صورت گرفت که با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شده بودند، صورت گرفت. داده‌های تحقیق بر اساس فرآیند تحلیل کیفی طی کدگذاری سه گانه باز، محوری و انتخابی از طریق نرم افزار مکس‌کیودا 2020 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. جامعه آماری در بخش کمی شامل مدیران، کارکنان و کارشناسان بخش منابع انسانی بانک ملی ایران بودند. گرد‌آوری داده‌ها طی پرسشنامه محقق ساخته از بین 291 نفر از اعضای جامعه آماری صورت گرفت که با روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شده بودند، صورت گرفت. تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده، به دو روش توصیفی و استنباطی از طریق نرم افزار SPSS 16 و Smart PLS انجام شد. بر اساس نتایج تحلیل کیفی مدل ارتقاء صلاحیت حرفه‌ای مدیران منابع انسانی دارای دو بعد سطح کلان (زمینه بانکی) شامل مولفه‌های زیرساخت‌های سازمانی، سیستم مدیریت دانش، برنامه‌های توسعه‌ای در بانک، مشارکت ذینفعان در طراحی صلاحیت‌های حرفه‌ای، نگرش سازمانی در بانک، استراتژی‌های آموزشی بانکی و سطح خرد (مدیران منابع انسانی در بانک ملی ایران) شامل مولفه‌های عوامل شخصیتی مدیران، مهارت‌های رهبری مدیران، دانش فناورانه مدیران، مهارت‌های آموزشی- پژوهشی بود. اولویت و عوامل شخصیتی مدیران (با بار عاملی 0.775) دارای کمترین اولویت بودند پرونده مقاله
 • دسترسی آزاد مقاله

  طراحی مدل استقرار سیستم مدیریت دانش در سازمان تامین اجتماعی استان هرمزگان

  رضا بارانی ماشهرانی , مهدی باقری , پیام پاسلاری
  فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی , شماره 39 , دوره 10 , زمستان 1402
  هدف پژوهش حاضر طراحی مدل استقرار سیستم مدیریت دانش در سازمان تأمین اجتماعی استان هرمزگان است. روش پژوهش حاضر، کیفی از نوع داده بنیاد است. جامعه مطالعاتی متخصصان حوزه مدیریت دانش، ک چکیده کامل
  هدف پژوهش حاضر طراحی مدل استقرار سیستم مدیریت دانش در سازمان تأمین اجتماعی استان هرمزگان است. روش پژوهش حاضر، کیفی از نوع داده بنیاد است. جامعه مطالعاتی متخصصان حوزه مدیریت دانش، کارکنان دارای 10 سال سابقه و بالاتر، روسای ادارات و معاونین سازمان تأمین اجتماعی استان هرمزگان است. برای انتخاب افراد از نمونه‌گیری نظری از نوع هدفمند استفاده شد. کدگذاری داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار مکس کیودا انجام گردید. یافته‌های تحقیق با استفاده از فرایند کدگذاری نشان داد 177 کد اولیه در قالب مدل عوامل مؤثر (علی و زمینه‌ای، مداخله، راهبرد و پیامد) بر استقرار سیستم مدیریت دانش در سازمان تأمین اجتماعی استان هرمزگان تأثیرگذار هستند و 147 کد اولیه به عنوان شاخص‌های ارزیابی الگو انتخاب شد. این کدها در مفاهیم و مقولات محوری جای گرفت بر اساس یافته‌های پژوهش مقوله‌های «مدیریت مشارکتی، شایستگی حرفه‌ای کارکنان، رسالت سازمان و حمایت دولت» به عنوان شرایط علی، مقوله‌های «سیستم‌های اطلاعاتی و مدیریتی، راهبرد و رهبری، فراموشی هدفمند، جو رقابتی و زیرساخت فناوری» به منزله شرایط بســتر، مقوله‌های «ساختار سازمانی، اشتراک سازمانی، چشم‌انداز سازمانی، میزان تفویض اختیار و نظارت و کنترل» به‌منزله شرایط مداخله‌گر، مقوله‌های «مهندسی معکوس، آموزش و تربیت، طراحی دوره‌های آموزشی و توانمندسازی کارکنان» به عنوان راهبرد و 6 مقوله (تقویت مهارت‌های خودتنظیمی، تقویت انگیزش شغلی، افزایش تعهد سازمانی، انعطاف‌پذیری در ارتباطات، کارآفرینی و نوآوری، بهبود عملکرد سازمانی) به عنوان پیامدهايِ استقرار سیستم مدیریت دانش در سازمان تأمین اجتماعی احصــاء شــده‌انــد. پرونده مقاله

نشریات رایمگ [همه]

ناشران

فهرست نشریات علمی ایران

اخبار داغ [آرشیو خبر]