آخرین مقالات منتشر شده [همه]

 • دسترسی آزاد مقاله

  شناسایی و اولویت‏ بندی فناوری‏ های نوظهور در حمل و نقل جاده‏ای با روش تصمیم ‏گیری چند معیاره

  مهرنوش بسته نگار , رضا پویا , نسرین سخائیان حاجی محمدی
  فصلنامه رشد فناوری , شماره 78 , دوره 20 , بهار 1403
  امروزه مسائلی از قبیل کاهش منابع انرژی، آلودگی‌های زیست محیطی، افزایش خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از سوانح و تصادفات، نظارت و مدیریت حمل و نقل برون‌شهری، افزایش زمان‌های تلف شده و چکیده کامل
  امروزه مسائلی از قبیل کاهش منابع انرژی، آلودگی‌های زیست محیطی، افزایش خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از سوانح و تصادفات، نظارت و مدیریت حمل و نقل برون‌شهری، افزایش زمان‌های تلف شده و روند رشد سریع تقاضای حمل و نقل در دنیا به یک مشکل جدی در بخش حمل و نقل جاده‏ای تبدیل شده است. این در حالی است که وجود حمل و نقل روان و ایمن از اساسی‌ترین زیرساخت‌های توسعه و افزایش سطح بهزیستی و رفاه اجتماعی هر کشور است. از دیگر سو رشد سریع فناوری‏های نوظهور که نقش پیشران در صنایع و بخش‏های مختلف اقتصادی دارند و صنعت حمل و نقل را به سمت هوشمندسازی، افزایش کارایی و بالابردن سطح کیفیت خدمات رهنمون می‏شوند، مورد توجه سیاست‏گذاران و برنامه‏ریزان کشور قرار گرفته است تا با بهره‏گیری از این تکنولوژی‏های نوظهور مشکلات جدی این حوزه را مرتفع نمایند. بدلیل محدودیت منابع طبیعتا نخست شناخت فراگیر و سپس اولویت‏بندی این فناوری‏ها می‏تواند گامی برای برون شد از شرایط حاضر باشد. به همین منظور در این پژوهش تلاش شده تا با انجام مطالعات کتابخانه‏ای فناوری‏های نوظهور در حمل و نقل جاده‏ای شناسایی شده و سپس با استفاده از روش تصمیم‏گیری چند معیاره (تاپسیس) اولویت‏بندی آن‏ها صورت پذیرد. نتایج بیانگر آن است که با توجه به شاخص‏های اهداف استراتژیک ملی در این بخش، فناوری «شبکه‏های ارتباطی هوشمند» در رتبه اول و پس از آن با اختلاف اندک فناوری‏های «اتوبوس‏های هوشمند» و «اتوماسیون ترافیک« در رتبه‏های دوم و سوم و با شاخصی نزدیک به رتبه اول قرار دارند. پرونده مقاله
 • دسترسی آزاد مقاله

  اثر زیباشناسی،رضایت از بازاریابی واقعیت افزوده بر قصد سفر در صنعت گردشگری غذا (مورد مطالعه شهر تهران)

  یزدان شیرمحمدی , زهرا مهدی پور , سولماز سینایی
  فصلنامه رشد فناوری , شماره 78 , دوره 20 , بهار 1403
  یکی از بخش‌های مهم در گردشگری، توجه به غذا است که رستوران‌ها باید در امور مختلف مانند تبلیغات به آن توجه کنند. در این پژوهش به بررسی تاثیر تجربه- اقتصادی و رضایت از بازاریابی واقعی چکیده کامل
  یکی از بخش‌های مهم در گردشگری، توجه به غذا است که رستوران‌ها باید در امور مختلف مانند تبلیغات به آن توجه کنند. در این پژوهش به بررسی تاثیر تجربه- اقتصادی و رضایت از بازاریابی واقعیت افزوده بر قصد سفر و تجربه اجتماعی مشترک در صنعت گردشگری غذا در تهران پرداخته شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- همبستگی می‌باشد که جامعه آماری آن مشتریان رستوران‌های گردشگرپذیر در تهران می‌باشد که با توجه به نامحدود بودن 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه‌ استاندارد بوده که روایی صوری آن با استفاده از نظر اساتید گروه مدیریت دانشکده و روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی و پایایی متغیرها نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. با استفاده از روش تصادفی در دسترس 384 پرسشنامه جمع‌آوری و قابل استفاده بود. تحلیل داده‌ها با نرم افزارهای SPSS22 و Amos22 انجام شد. نتایج نشان داد که زیبایی شناختی تاثیر معناداری بر سرگرمی، آموزش و فرار از واقعیت دارد. همچنین تاثیر مثبت و معنی دار سرگرمی، آموزش و فرار از واقعیت بر رضایت از واقعیت افزوده مورد تایید قرار گرفت. نشان داده شد که فرار از واقعیت بر تجریه اجتماعی مشترک تاثیر معنی داری دارد؛ اما تاثیر فرار از واقعیت بر رضایت از واقعیت افزوده مورد تایید نبود. در نهایت تاثیر مثبت و معنی دار رضایت از واقعیت افزوده و تجربه برند جدید بر تجربه اجتماعی مشترک و قصد خرید و اعتبار بر تجربه برند جدید مورد تایید قرار گرفت. پرونده مقاله
 • دسترسی آزاد مقاله

  طراحی مدل بازاریابی کارآفرینانه با رویکرد بهبود عملکرد سازمانی

  جواد متولی طاهر , محمدرضا اقبال , مجید فتاحی
  فصلنامه رشد فناوری , شماره 78 , دوره 20 , بهار 1403
  هدف این پژوهش طراحی مدل بازاریابی کارآفرینانه با رویکرد بهبود عملکرد سازمانی بود. این پژوهش به صورت توصیفی و آمیختۀ اکتشافی انجام شده است. در بخش کیفی، جهت شناسایی مؤلفه‌ها به مصاح چکیده کامل
  هدف این پژوهش طراحی مدل بازاریابی کارآفرینانه با رویکرد بهبود عملکرد سازمانی بود. این پژوهش به صورت توصیفی و آمیختۀ اکتشافی انجام شده است. در بخش کیفی، جهت شناسایی مؤلفه‌ها به مصاحبه با 10 خبره دانشگاهی حوزه بازاریابی و کارآفرینی که به روش قضاوتی هدفمند انتخاب گردیدند، پرداخته شد. نمونه آماري در بخش کمی شامل 174 نفر از مدیران (عالی، میانی، عملیاتی) سازمان تامین اجتماعی بود که به روش نمونه‌گیري تصادفی ساده انتخاب گردیدند. یافته‌های بخش کیفی نشان می‌دهد این مدل دارای عوامل علی (جهت‌گیری کارآفرینانه، ذهنیت کارآفرینانه، نگرش‌های کارآفرینانه، تفکرات فرصت‌طلبانه)، عوامل مداخله‌گر (سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ماهیت سازمان‌های دولتی)، عوامل زمینه‌اي (ارزش‌های فردی مدیران کارآفرین، قابلیت‌های کارآفرینی مدیران، بازاریابی نوآورانه، قابلیت نفوذ در ساختار، ساختار سازمانی، بستر فرهنگی کارآفرینانه)، راهبردها (مهندسی مجدد فرایندهای سازمانی، ساختار سازمانی منعطف، ظرفیت‌سازی بازاریابی پویا، ایجاد سازمان مسئولیت‌پذیر اجتماعی، استفاده از بازاریابی شبکه‌های اجتماعی، ایجاد خدمات نوین) و پیامدها (بهینه‌سازی تصمیم‌گیری، تمایل به خطرپذیری، افزایش ارزش بازار سازمان، بهبود شهرت سازمانی، پویایی استراتژیکی، رشد و تعالی سازمان) است و بازاریابی کارآفرینانه دارای ابعاد (ارزش‌گرایی، مشتری‌گرایی، نوآوری‌گرایی و کارآفرینی‌گرایی) می‌باشد. همچنین یافته‌های بخش کمی، نشان می‌دهد ارزش‌گرایی، مشتری‌گرایی، نوآوری‌گرایی، کارآفرینی‌گرایی و عوامل علی به ترتیب به میزان 631/0، 741/0، 582/0، 489/0 و 551/0 بر بازاریابی کارآفرینانه تاثیر دارند و عوامل مداخله‌گر و زمینه‌ای و بازاریابی کارآفرینانه به ترتیب به میزان 350/0 و 363/0 و 328/0 بر راهبردها تاثیرگذار هستند و راهبردها نیز به میزان 719/0 بر پیامدها تاثیر می گذارند. پرونده مقاله
 • دسترسی آزاد مقاله

  شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های رضایت‌مندی مشتریان کسب وکار های الکترونیکی در محیط فازی با استفاده از مدل ترکیبی BWM و TOPSIS

  حامد محمدعلی زاده , محمدجواد ارشادی , آرمان ساجدی نژاد
  فصلنامه رشد فناوری , شماره 78 , دوره 20 , بهار 1403
  عدم شناخت صحیح کسب و کارهای الکترونیکی از عوامل رضایتمندی مشتریان و همچنین بازار هدف خود می‌تواند به عدم مدیریت صحیح منابع محدود آنها منجر شودکه در نهایت این عامل می تواند شکست و ن چکیده کامل
  عدم شناخت صحیح کسب و کارهای الکترونیکی از عوامل رضایتمندی مشتریان و همچنین بازار هدف خود می‌تواند به عدم مدیریت صحیح منابع محدود آنها منجر شودکه در نهایت این عامل می تواند شکست و نابودی را برای این کسب وکارها به ارمغان آورد. لذا این پژوهش در ابتدا با بررسی مدل‌های مختلف رضایتمندی مشتریان به ارائه مدلی بومی و سپس با استفاده از روش بهترین-بدترین فازی عوامل رضایتمندی مشتریان کسب وکارهای الکترونیکی را وزن دهی و با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی یکی از دسته های کسب و کارهای الکترونیکی یعنی فروشگاه های اینترنتی را مورد بررسی قرار داد. نتایج تحقیق نشان‌داد که این مدل با کارایی محاسباتی و سازگاری بالا الویت‌دهی عوامل رضایت مشتریان را مشخص می‌کند. همچنین معیار ارتباطات و تعاملات به عنوان بهترین معیار و بعد از آن کیفیت محصول و خدمات ،قیمت/زمان، فروش و خدمات پس از فروش به ترتیب در رتبه‌های بعد قرار گرفتند. پرونده مقاله
 • دسترسی آزاد مقاله

  بررسی نظام‌مند از رشد مفهوم همپایی فناورانه

  علی بنيادی نائينی , ابراهیم سوزنچی کاشانی , حسین قلیزاده
  فصلنامه رشد فناوری , شماره 78 , دوره 20 , بهار 1403
  مقاله حاضر یک بررسی نظام‌مند از رشد ادبیات همپایی فناورانه با استفاده تکنیک‌های کتاب‌سنجی پیشرفته و پایگاه ‌داده‌ حاصل از جمع‌آوری مطالعات اصلی بر اساس جستجوی داده‌های وب‌اف‌ساینس چکیده کامل
  مقاله حاضر یک بررسی نظام‌مند از رشد ادبیات همپایی فناورانه با استفاده تکنیک‌های کتاب‌سنجی پیشرفته و پایگاه ‌داده‌ حاصل از جمع‌آوری مطالعات اصلی بر اساس جستجوی داده‌های وب‌اف‌ساینس انجام داده‌است. 5626 سند به‌دست‌آمده با استفاده از معیارهای هم‌رخدادی و هم استنادی تحلیل شد. نتایج نشان‌داد که مسئله همپایی فناوری در ادبیات دانشگاهی در دهه 1960 ظاهر شد اما تنها در دهه 1980 به حجم قابل‌ملاحظه‌ای دست‌یافت. در دهه 1990 بیشتر شد و گسترش یافت. در ابتدای شکلگیری در دهه 80، دو جریان کاملا مستقل رشد اقتصادی در سطح کلان و توانمندی‌های فناوری در کشورهای در حال توسعه وجود داشتند که این جریانات در دهه 90 به یکدیگر متصل شدند. اما در دهه بعدی مطالعات سطح بنگاه با تاکید بر توانمندی‌های سازمانی توسعه یافتند که مسیر را برای مطالعات گسترده در دهه 2010 باز کرد که در آن بین المللی‌شدن شرکت‌های متاخر به صورت جدی مورد بررسی قرار‌گرفت. بنابراین به صورت مشخص مطالعات از اقتصاد سطح کلان با تاکید بر رشد اقتصادی به سمت مطالعات سطح صنعت با تاکید بر بین‌المللیشدن و ارتقای فناوری تغییر کردهاست که در آن چهار خوشه فکری رشد اقتصادی، نظام نوآوری، مدیریت دانش و پویایی صنعتی با هم در حال تعامل هستند. حوزه‌های اصلی که در مورد همپایی فناوری تحقیق می‌کنند، اقتصاد، کسب و کار و مدیریت هستند. همچنین همپایی فناوری را میتوان یک حوزه بین رشته‌‌ای از سایر حوزه‌ها مانند مطالعات منطقهای، مطالعات محیطی، تحقیقات عملیاتی و علوم اجتماعی در نظر گرفت. کلیدواژه‌های اصلی را میتوان نوآوری، تحقیق و توسعه و بهره‌وری دانست. پرونده مقاله
 • دسترسی آزاد مقاله

  طراحی مدل کارآفرینی فناورانه در بانک کشاورزی

  محمدباقر ربانی , محمودرضا مستقیمی , ابراهیم عباسی , احمد مهرابیان
  فصلنامه رشد فناوری , شماره 78 , دوره 20 , بهار 1403
  امروزه بانک‌ها يکي از مهم‌ترين سازمان‌های اثر گذار در توسعه کارآفريني در کشور محسوب مي‌شوند و توسعه فناوری در بازارهای پولی و بانکی، صنعت بانکداری را به سمت به‌کارگیری کارآفرینی فن چکیده کامل
  امروزه بانک‌ها يکي از مهم‌ترين سازمان‌های اثر گذار در توسعه کارآفريني در کشور محسوب مي‌شوند و توسعه فناوری در بازارهای پولی و بانکی، صنعت بانکداری را به سمت به‌کارگیری کارآفرینی فناورانه به منظور بهبود کارایی سوق داده است. لذا هدف پژوهش حاضر طراحی مدل کارآفرینی فناورانه در بانک کشاورزی بود. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردي و بر اساس روش، توصیفی- همبستگی می‌باشد. جامعه آماری در مرحله کیفی 20 نفر از خبرگان بودند که به روش قضاوتی هدفمند انتخاب شدند و در مرحله کمی، کارکنان بانک کشاورزی استان گلستان به تعداد 250 نفر بودند که حجم نمونه مطابق جدول كرجسي و مورگان 152 نفر تعیین و براي نمونه‌گيري از روش تصادفی ساده استفاده شد. برای شناسایی عوامل از روش دلفی و برای طراحی مدل از روش مد‌ل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار Smart PLS3 استفاده شده است. نتایج دلفی نشان دادند عوامل مؤثر بر کارآفرینی فناورانه، شامل 36 مؤلفه در قالب 7 بعد (تعاملات بین سازمانی، ساختاری، نهادی، مهارتی، مدیریتی، بازار و مشتریان، فناوری) می‌باشند. همچنین نتایج مدل‌سازی معادلات ساختاری نشان دادند تعاملات بین سازمانی (792/0)، ساختاری (841/0)، نهادی (846/0)، مهارتی(726/0)، مدیریتی (628/0)، بازار و مشتریان (598/0) و فناوری (491/0) بر کارآفرینی فناورانه تأثیر مثبت و معنی‌داری دارند. در نهایت می‌توان گفت: کارآفرینی فناورانه به عنوان یک استراتژی مهم برای بانک‌ کشاورزی به‌منظور باقی ماندن در محیطی به شدت رقابتی، تلقی می‌شود. پرونده مقاله
 • دسترسی آزاد مقاله

  طراحی مدل مدیریت کیفیت نرم با استفاده از روش کیفی درون نگری

  حمزه امین طهماسبی , سیّد سینا معصومی
  فصلنامه رشد فناوری , شماره 78 , دوره 20 , بهار 1403
  کیفیت نمایانگر یک فلسفه، ترکیبی از روش‌ها و شیوه‌ها و همچنین تعهد به تعالی است و به‌عنوان یک محرک مهم مزیت رقابتی پایدار، مورد توجه در تحقیقات نظری بوده است. در طی زمان مفهوم کیفیت چکیده کامل
  کیفیت نمایانگر یک فلسفه، ترکیبی از روش‌ها و شیوه‌ها و همچنین تعهد به تعالی است و به‌عنوان یک محرک مهم مزیت رقابتی پایدار، مورد توجه در تحقیقات نظری بوده است. در طی زمان مفهوم کیفیت دچار تکامل شده و اکنون زمان مناسبی برای تأمل در فلسفه کیفیت است. مفاهیم مدیریت کیفیت امروزی همان یافته های انسان در طول تاریخ است که در مسیر رشد و بهبود تجربه شده و به خاطره سپرده شده است؛ لذا استفاده از کهن الگوها می تواند منجر به درک بهتر داده های بی واسطه، حاصل از تجربه روانی شود و فهم بهتر جریان های نرم و سخت مدیریت کیفیت ممکن شود. جهت تجزیه و تحلیل کهن الگوهای مرتبط با این دو رویکرد مسلط از روش کیفی درون نگری استفاده شد. از این رو با دوازده تن از خبرگان دانشگاهی در خصوص مفهوم مدیریت کیفیت نرم مصاحبه به عمل آمد و در نهایت مدلی بومی برای مدیریت کیفیت نرم ارائه شد. جهت سنجش مدل، از روش کمی تحلیل مسیر استفاده شده و مطابق با مؤلفه های استخراجی پرسشنامه ای تدوین گردید و در اختیار مدیران 64 واحد اقتصادی فعال در استان گیلان قرار گرفت. مؤلفه های استخراجی از منابع کتابخانه ای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و سه متغیر «هنجاری» (بیانگر تعبیرها، تفسیرها و سیستم های معانی مشترک در میان گروه ها) «رابطه ای» (توصیف کننده روابط انسانی در داخل و خارج سازمان) و «ساختاری» (تعیین کننده الگوها در داخل سازمان) تبیین شد. طبق نظر خبرگان روابط علی-معلولی میان متغیرها تعریف شد و مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج بیانگر تأیید متغیر ساختاری بر متغیرهای رابطه ای و هنجاری است. پرونده مقاله
 • دسترسی آزاد مقاله

  مقاله بررسی تاثیر اقتصاد دیجیتال در بازاریابی بر توسعه صادرات و رشد اقتصادی همدان رویکرد توابع کاپیولا

  علی پناهی فرد , محمد پیری , سعید کیان پور
  فصلنامه رشد فناوری , شماره 78 , دوره 20 , بهار 1403
  یکی از مهم‌ترین و اثرگذارترین حوزه‌هایی که هم از بعد تأثیر آن بر بخش اقتصادی و پتانسیل‌های بازاریابی و هم با در نظر داشتن آثار فرهنگی-اجتماعی، تغییرات قابل‌توجهی را با خود به همراه چکیده کامل
  یکی از مهم‌ترین و اثرگذارترین حوزه‌هایی که هم از بعد تأثیر آن بر بخش اقتصادی و پتانسیل‌های بازاریابی و هم با در نظر داشتن آثار فرهنگی-اجتماعی، تغییرات قابل‌توجهی را با خود به همراه داشته است، توسعه فناوری‌های حوزه ارتباطات و به‌تبع آن توسعه ابعادی همچون اقتصاد دیجیتال است. این گستره وسیع، بازاریابیهای الکترونیک مبتنی برICT، و زیرمجموعه آن تجارت الکترونیک، تصمیم‌گیری الگوریتمی در بازاریابی؛ که درمجموع اقتصاد الگوریتمی نامیده می‌شود؛ استفاده از فناوری‌های دیجیتال خودکار در تولید را پوشش می هد. در این مطالعه به بررسی بررسی تاثیر اقتصاد دیجیتال در بازاریابی بر توسعه صادرات و رشد اقتصادی همدان طی سال‌های 1399-1391 پرداخته شده است. براساس نتایج این تحقیق بین اقتصاد دیجیتال و رشد اقتصادی و همچنین اقتصاد دیجیتال و صادرات در استان همدان بازدهی مثبت وجود دارد و به عبارت دیگر سرایت وجود دارد. در ارتباط با فرضیه اول، شاخص اقتصاد دیجیتال نشان دهنده وجود رابطه مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی استان دارد. ضمن اینکه در رابطه با فرضیه دوم هر گونه رونق از طریق نفوذ فناوری های دیجیتال بر توسعه صادراتی استان اثرگذار است و در ارتباط با وابستگی صادرات و اقتصاد دیجیتال می توان گفت کاپیولای Tawn انتخاب شد که از جمله کاپیولاهایی است که قادر به توصیف ساختار وابستگی نامتقارن است، و نهایتا هر دو فرضیه مورد تایید قرار گرفت. پرونده مقاله
 • دسترسی آزاد مقاله

  شناسایی و اولویت بندی استراتژیهای صنعت لوازم خانگی کوچک با استفاده از ماتریس سوات و روش تحلیل عاملی تاییدی

  محسن پورقاسم , عاطیه صفردوست , سید رضا سلامی
  فصلنامه رشد فناوری , شماره 78 , دوره 20 , بهار 1403
  با توجه به شرایط کشور و تهدیدات اقتصادی به نظر می رسد که تحقق اهداف و سیاستهای اقتصادی با بهره گیری هرچه بیشتر از توان تولید داخلی و با حمایت از بخش های مختلف اقتصادی از داخلی سازی چکیده کامل
  با توجه به شرایط کشور و تهدیدات اقتصادی به نظر می رسد که تحقق اهداف و سیاستهای اقتصادی با بهره گیری هرچه بیشتر از توان تولید داخلی و با حمایت از بخش های مختلف اقتصادی از داخلی سازی قطعات و محصولات امکانپذیر است. در این پژوهش یکی از صنایع کاربردی کشور یعنی صنعت لوازم خانگی کوچک مورد توجه قرار گرفته است. شركت هاي لوازم خانگی کوچک با توجه به شرايط محيطي و قابليت هاي كنوني و آينده خود بايد استراتژي مناسبي را انتخاب نمايند تا به بقا و رشد اين شركت ها در عرصه رقابتی صنعت لوازم خانگی كمك نماید. بر این اساس با توجه به اهمیت و ضرورت برنامه ریزی استراتژیک برای پاسخگویی به محیط، هدف از این پژوهش تدوین استراتژی براي یک شرکت در حوزه لوازم خانگی کوچک می باشد. برای تدوین استراتژی این شرکت از ماتریس سوات و روش تحلیل عاملی تاییدی در نرم افزار Smart pls استفاده شده است. یافته های بدست آمده از تحقیق نشان می دهد که با توجه به ماتریس سوات؛ شرکت در جایگاه رقابتی قرار دارد و استراتژی پیشنهادی به شرکت، رقابتی می باشد. همچنین مهمترین ابعاد در استراتژیهای رقابتی شرکت عبارتست از: برخورداری از نیروهای متخصص و بهره بندی از زیرساخت ها و ابزار های مناسب تولید (نقط قوت)، عدم تبلیغات مناسب، بخصوص در حوزه محصولات جدی (نقط ضعف)، امکان استفاده از ظرفیتهای داخلی تامین کنندگان و نیروهای متخصص (فرصت محیطی)، افزیش قیمت مواد اولیه و بدنبال آن افزایش قیمت تمام شده محصولات (تهدید محیطی). همچنین در انتها چهار استراتژی رقابتی برای بهبود جایگاه شرکت پیشنهاد می گردد. پرونده مقاله
 • دسترسی آزاد مقاله

  شناسایی سرمایه‌های سازمانی و ارزیابی آن در شرایط کرونایی

  حاجیه رجبی فرجاد , نسیم اسدی
  فصلنامه رشد فناوری , شماره 78 , دوره 20 , بهار 1403
  زمینه و هدف: پژوهش حاضر به دنبال شناسایی سرمایه های سازمانی در اداره کل ثبت اسناد و املاک استان خوزستان و ارزیابی آن در دوران کرونایی بوده است. روش کار: رویکرد این پژوهش کیفی- کم چکیده کامل
  زمینه و هدف: پژوهش حاضر به دنبال شناسایی سرمایه های سازمانی در اداره کل ثبت اسناد و املاک استان خوزستان و ارزیابی آن در دوران کرونایی بوده است. روش کار: رویکرد این پژوهش کیفی- کمی و از نوع کاربردی است. جامعه آماری تحقیق خبرگان اداره کل ثبت اسناد و املاک استان خوزستان بود. نمونه گیری تا زمانی است که به نقطه اشباع برسیم به روش غیرتصادفی هدفمند و جامعه آماری تحقیق کارکنان در بخش کمی، 528 نفر است. که بر اساس آن در بخش کمی تعداد 153 نفر بر اساس فرمول کوکران و با سطح خطای 5 درصد، به عنوان نمونه آماری و به روش تصادفی طبقه ای نسبی طبق جدول انتخاب شد. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کیفی مصاحبه استفاده شده است. در بخش کمی، از طریق مصاحبه پرسشنامه‌ای تنظیم و در بین کارکنان سرمایه های اداره کل ثبت اسناد و املاک استان خوزستان توزیع گردید. یافته ها: جهت تجزیه و تحلیل محتواي مصاحبه ها از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. در گام بعدی، برای برازش مدل از معادلات ساختاری استفاده گردید. یافته‌های تحقیق نشان داد که سرمایه‌های سازمانی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان خوزستان در دوران کرونا در قالب 9 مقوله اصلی و 38 مقوله فرعی بوده است. بحث: با توجه به نتایج به دست آمده می‌توان ادعا نمود که مقوله های امنیت شغلی، سرمایه فیزیکی، تعاملات درونی و فرآیندهای مدیریت به شکل مناسبی مورد توجه قرار نگرفته است. لیکن وضعیتی درخور شایسته این اداره کل ثبت اسناد و املاک استان خوزستان نمی باشد. پرونده مقاله

نشریات رایمگ [همه]

ناشران

فهرست نشریات علمی ایران

اخبار داغ [آرشیو خبر]