آخرین مقالات منتشر شده [همه]

 • دسترسی آزاد مقاله

  تدوین چارچوب کاربست مشارکت اجتماعی در حفاظت و توسعه یکپارچه میراث شهری

  محمدحسن خادم‌زاده , پارسا ارباب , حمید سلیمی
  راهبرد توسعه , شماره 77 , دوره 20 , بهار 1403
  چكيده یکپارچه‌سازی حفاظت و توسعه در مواجه با میراث شهری، هم‌چنان مسئله‌ای چالش‌برانگیز و حائز اهمیت تلقی می‌شود. بر این اساس، مسئله و متعاقبا هدف اصلی این پژوهش، در قالب شناسایی ا چکیده کامل
  چكيده یکپارچه‌سازی حفاظت و توسعه در مواجه با میراث شهری، هم‌چنان مسئله‌ای چالش‌برانگیز و حائز اهمیت تلقی می‌شود. بر این اساس، مسئله و متعاقبا هدف اصلی این پژوهش، در قالب شناسایی اصول و ملاحظات کاربست مشارکت اجتماعی در حفاظت و توسعه یکپارچه میراث شهری، تعریف و تدقیق و با واکاوی نظریات مطرح، اسناد بین‌المللی و تجارب جهانی، دنبال شده ‌است. این پژوهش، از نوع کاربردی با راهبرد کیفی و از طریق مطالعات اسنادی و کتابخانه‌ای، نخست، ادبیات مرتبط با حوزه مورد مطالعه را بازخوانی می‌کند. سپس، با استفاده از روش فراترکیب، اصول و ملاحظات مشارکت اجتماعی در حفاظت و توسعه یکپارچه را استخراج و در قالب یک چارچوب جامع ارائه می‌کند. «یکپارچه‌سازی میراث در راستای توسعه»، «بازتعریف مشترک از مفهوم میراث و ارزش‌های آن»، «ارتقا نظارت عمومی بر حفاظت میراث» و «پیوند جامعه محلی و میراث» را می‌توان به عنوان اصول کلیدی مشارکت اجتماعی در حفاظت میراث شهری تلقی کرد. از طرف دیگر، «تعادل‌بخشی در ابعاد توسعه»، «برقراری پایداری اجتماعی»، «تضمین عدالت و برابری در توسعه اجتماعی» و «تغییر نگرش و سبک زندگی در مسیر پایداری» را می‌توان به عنوان اصول کلیدی مشارکت اجتماعی در توسعه پایدار میراث شهری در نظر گرفت. این‌چنین، راهبردهایی نظیر «به‌کارگیری تمامی گروه‌های اجتماعی برای مشارکت»، «اولویت‌بندی اقدامات اجتماعی و سطوح مشارکت پیش از فعالیت‌های فیزیکی»، «حصول اطمینان از تعهد سازمان‌های دولتی در راستای اعتمادسازی» و «استفاده همزمان از مشارکت بالا به پایین و پایین به بالا»، می‌توانند متضمن حفاظت و توسعه یکپارچه میراث شهری بر مبنای مشارکت گروه‌های اجتماعی باشند. این مجموعه اصول و راهبردها، به همراه ملاحظات خود، از جمله محورهایی هستند که برای انجام تحقیقات آتی در حوزه حفاظت و توسعه یکپارچه میراث شهری و انجام مطالعات موردی هدفمند در این زمینه، پیشنهاد می‌شوند. پرونده مقاله
 • دسترسی آزاد مقاله

  بررسی نقش سرمایه اجتماعی در عملکرد شرکت های تعاونی مرزنشینان شهرستان تنکابن

  ابراهیم شیرود عشوریان , میثم موسائی , شهلا کاظم پور
  راهبرد توسعه , شماره 77 , دوره 20 , بهار 1403
  شرکت تعاونی‌های مرزنشینان از جمله تعاونی‌های پرجمعیت هستند كه با هدف افزایش سطح رفاه و توان اقتصادی مردم مرزنشین ایجاد شدند و با توجه به شكننده ‌بودن وضعیت اشتغال و فعالیت‌های اقتص چکیده کامل
  شرکت تعاونی‌های مرزنشینان از جمله تعاونی‌های پرجمعیت هستند كه با هدف افزایش سطح رفاه و توان اقتصادی مردم مرزنشین ایجاد شدند و با توجه به شكننده ‌بودن وضعیت اشتغال و فعالیت‌های اقتصادی مناطق مرزی، نیازمند حمایت دوچندان هستند و عملکرد آنها باید مورد توجه قرار گیرد. در این راستا، پژوهش حاضر با استفاده از روش پیمایشی و استفاده از نرم افزارهای SPSS و Smart PLS، به دنبال پاسخ به این سؤال اصلی می باشد که نقش سرمایه اجتماعی در عملکرد شرکت های تعاونی مرزنشینان شهرستان تنکابن چیست؟ جامعه آماری پژوهش حاضر تمامی اعضای شرکت های تعاونی مرزنشینان شهرستان تنکابن می باشد که تعداد آنها بر اساس آخرین آمار در حدود 92000 نفر بوده و 384 نفر از آنها با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین میزان کل سرمایه اجتماعی (34/0) و ابعاد آن یعنی اعتماد اجتماعی (38/0)، مشارکت اجتماعی (41/0)، انسجام اجتماعی (30/0)، حمایت اجتماعی (27/0)، آگاهی اجتماعی(35/0) و ارتباط اجتماعی(36/0) با مشارکت سیاسی شهروندان ارتباط مثبت و مستقیم و معنادار وجود دارد. بنابراین، تمامی فرضیه های پژوهش تایید می شوند. نتایج حاصل از مدل معادله ساختاری (Smart PLS) نیز نشان دادند که در کل، اثر متغیر مستقل سرمایه اجتماعی بر عملکرد تعاونی های مرزنشین به میزان 55/0 می باشد که با مدنظر قرار دادن مقادير مربوط به حجم اثر شاخص ضريب تعيين، اين مقدار در حد متوسط (30/0) برآورد مي شود. پرونده مقاله
 • دسترسی آزاد مقاله

  بررسی نحوه تامین مالی، تدوین و ارزیابی اولین برنامه توسعه در ایران

  نبی امیدی
  راهبرد توسعه , شماره 77 , دوره 20 , بهار 1403
  اولین برنامه توسعه در ایران (برنامه عمرانی اول) در 26 بهمن 1327 به تصویب مجلس شورای ملی رسید و سپس در 13 تیر 1328 قانون اجازه اجرای موقت برنامه عمرانی اول تصویب شد. مدت اجرای این ب چکیده کامل
  اولین برنامه توسعه در ایران (برنامه عمرانی اول) در 26 بهمن 1327 به تصویب مجلس شورای ملی رسید و سپس در 13 تیر 1328 قانون اجازه اجرای موقت برنامه عمرانی اول تصویب شد. مدت اجرای این برنامه هفت سال (از مهر 1328 تا شهریور 1334) بود. قبل از تصویب اولین برنامه عمرانی و در فاصله سال های 1316 تا 1323ش بجز بخش نفت تقریبا تمام بخش‌های اقتصادی دارای رشد منفی و ناپایدار بود. در سال های منتهی به شروع برنامه مشکلات متعدد سیاسی داخلی و خارجی باعث شده بود که تاسیسات صنعتی و کارخانه‌هایی که عمدتا به پشتوانه دولت در ایران تاسیس شده بودند در آستانه تعطیلی قرار گیرند. هدف این پژوهش بررسی چگونگی تامین مالی بسترهای شکل¬گیری و تدوین و ارزیابی نتایج وعملکرد برنامه عمرانی اول می‌باشد. اين پژوهش كيفي است و به شيوه تحليل اسناد و مدارك انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد از میان منابع تامین مالی برنامه اول، درآمد نفت با 37.1 درصد (7.8 میلیارد ریال) و دریافت وام از بانک جهانی با 31.9 درصد (6.7 میلیارد ریال) اصلی‌ترین منابع پیش‌بینی شده تامین مالی (جمعا69 درصد) برنامه بوده که به دلیل وقایع مهم داخلی و بین المللی این منابع مالی تحقق پیدا نکرد که منجر به توقف اجرای برنامه گردید. اما این برنامه بعنوان اولین برنامه مدون توسعه در گستره ملی‌‌، پایه‌ای برای نظام برنامه ریزی توسعه در ایران شد و در طول اجرای آن ضمن تشکیل سازمان برنامه، اقداماتی هر چند محدود برای نوسازی صنایع آسیب دیده از جنگ جهانی دوم و راه اندازی صنایع جدید و بهبود وضعیت راه آهن و توسعه کشاورزی برداشته شد. پرونده مقاله
 • دسترسی آزاد مقاله

  تحلیل آثار سیاست پولی، کنترل دولتی و تحریم بر رشد تولید در ایران

  طاهره امیدی فتحکوهی , مرتضی عزتی , رقیه حسن‌زاده
  راهبرد توسعه , شماره 77 , دوره 20 , بهار 1403
  رشد تولید مهمترین هدف در همه اقتصادهای جهان است. هدف اصلی همه سیاست¬های کلان در کشورهای مختلف در گام نخست، حفظ و افزایش هر چه بیشتر تولید است. سیاست¬های گوناگونی در کشورهای مختلف ا چکیده کامل
  رشد تولید مهمترین هدف در همه اقتصادهای جهان است. هدف اصلی همه سیاست¬های کلان در کشورهای مختلف در گام نخست، حفظ و افزایش هر چه بیشتر تولید است. سیاست¬های گوناگونی در کشورهای مختلف اجرا می¬شود. از بین این سیاست¬ها، یک دسته اصلی، سیاست-های پولی است. هدف این مقاله برآورد آثار سیاست پولی (در چارچوب تنظیم اندازه نقدینگی و کنترل نرخ بهره)، کنترل دولتی (در بخش پولی) و تحریم بر تولید ناخالص داخلی ایران است. در این بررسی از داده¬های سال‌های 1357 تا 1399 استفاده شده است. سیاست پولی، کنترل دولتی و تحریم، متغیرهای مستقل و تولید متغیر وابسته درنظر گرفته شده است. روش تجزیه و تحلیل داده-ها، اقتصاد سنجی، اتورگرسیو با وقفه توزیعی (ARDL) است. برای برآورد مدل از نرم¬افزار ایویوز استفاده شده است. یافته¬های پژوهش نشان می¬دهند تحریم بر تولید ناخالص داخلی اثر منفی داشته است. سیاست پولی افزایش نقدینگی اعمال شده بر تولید اثر مثبت داشته است و سیاست پولی در چارچوب نرخ سود یا بهره بانکی اثر معناداری بر تولید نداشته است. همچنین، سیاست کنترل دولتی اثر مثبت بر تولید داشته است. پرونده مقاله
 • دسترسی آزاد مقاله

  اثر انرژی تجدید پذیر و توسعه مالی بر انتشار کربن بر اساس مصرف در ایران

  سید جلال طباطبائی
  راهبرد توسعه , شماره 77 , دوره 20 , بهار 1403
  پژوهش حاضر اثر توسعه مالی و مصرف انرژی تجدید پذیر بر انتشار کربن بر اساس مصرف در ایران را با کنترل متغیرهای رشد اقتصادی و مصرف الکتریسیته را در دوره 1990 الی 2021 بررسی کرده است. پ چکیده کامل
  پژوهش حاضر اثر توسعه مالی و مصرف انرژی تجدید پذیر بر انتشار کربن بر اساس مصرف در ایران را با کنترل متغیرهای رشد اقتصادی و مصرف الکتریسیته را در دوره 1990 الی 2021 بررسی کرده است. پس از بررسی آزمون مانایی متغیرهای پژوهش آزمون‌های دیکی فولر تعدیل‌شده و زیوت-اندروز، آزمون هم جمعی بایر و هانک جهت بررسی وجود هم جمعی بین متغیرهای پژوهش انجام‌شده است. سپس از رگرسیون هم جمعی شامل تخمین زننده‌های خود رگرسیونی با وقفه توزیعی، حداقل مربعات معمولی کامل تعدیل‌شده، حداقل مربعات معمولی پویا و آزمون تغییرات تدریجی علی برای بررسی رابطه بلندمدت متغیرهای و رابطه علی آن‌ها استفاده‌شده است. نتایج به‌وضوح نشان می‌دهد توسعه مالی و مصرف انرژی تجدید پذیر باعث کاهش انتشار کربن بر اساس مصرف در ایران شده و توسعه اقتصادی و توسعه مالی انتشار کربن بر اساس مصرف را افزایش می‌دهد. نتایج آزمون تغییرات علی تدریجی، تأییدکننده نتایج اصلی روش‌های مورداستفاده تخمین بوده است. ازاین‌رو سیاست‌گذاران در ایران باید تحقیق و توسعه در فن‌آوری‌های با مصرف کم‌کربن را تشویق نموده و همچنین سرمایه‌گذاری‌ها در انرژی‌های تجدید پذیر را هدف قرار داده و از سطح واردات انرژی‌های تجدید ناپذیر را کاهش داده و از سرمایه‌گذاری در بخش‌های با مصرف انرژی بالا که منجر به افزایش در انتشار کربن بر اساس مصرف شود اجتناب کنند. پرونده مقاله
 • دسترسی آزاد مقاله

  تبیین مولفه‌های افزایش قدرت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر نقش علم و فناوری

  مهدی رعایائی
  راهبرد توسعه , شماره 77 , دوره 20 , بهار 1403
  نقش دانش در رسیدن به رشد اقتصادی قابل انکار نیست و وابستگی کشور به دانش بیگانگان، از موانع اصلی در زمینه تحقق اقتصاد قدرتمند به شمار می¬رود. چرا که قدرت‌سازی اقتصادی در هر عصری و د چکیده کامل
  نقش دانش در رسیدن به رشد اقتصادی قابل انکار نیست و وابستگی کشور به دانش بیگانگان، از موانع اصلی در زمینه تحقق اقتصاد قدرتمند به شمار می¬رود. چرا که قدرت‌سازی اقتصادی در هر عصری و در هر کشوری به توان علمی و فناورانه آن جامعه بستگی دارد. لذا به مقداری که کشور بتواند به فناوری‌های جدید دست یابد، خواهد توانست قدرت اقتصادی و به تبع قدرت نظامی و سیاسی خود را افزایش دهد. البته توجه به فناوری باید با محوریت کاربردی‌سازی و در جهت استحکام و تقویت قدرت اقتصادی جمهوری اسلامی باشد، از اینرو پژوهش حاضر به دنبال تبیین سازوکار حاکم بر اقتصاد و فناوری به نحوی است که زمینه افزایش قدرت اقتصادی را فراهم نماید. مبتنی بر این رویکرد، ویژگی¬ها و مولفه¬های اصلی ایجاد و افزایش قدرت اقتصادی با تاکید بر نقش علم و فناوری بیان می¬گردد. نتایج پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای،‌ تحلیل اسنادی و نیز تحقیق و توسعه به‌دست‌آمده‌اند، بیانگر این مسئله است که عناصری مانند نظام اقتصادی موزائیکی، خط تولید کارگاهی، اتخاذ رویکرد افزایش شدت دانش، تزریق دانش در تمامی ابعاد تولید، توزیع و مصرف، درون¬زایی تولید علم و فناوری و ایجاد زیست‌بوم مبتنی بر دانش از جمله مهمترین این عوامل هستند. پرونده مقاله
 • دسترسی آزاد مقاله

  ارائه الگوی ارتباطات سازمانی در بستر دورکاری

  اکبر حسن¬پور , سعید جعفری¬نیا , الهام حیدری , مجید محمدی پور پامساری
  راهبرد توسعه , شماره 77 , دوره 20 , بهار 1403
  طی سالهای اخیرظهورو افزایش علاقه مندی به دورکاری، ارتباطات سازمانی را به عرصۀ جدیدی وارد نموده است. لذا هدف این پژوهش ارائه الگوی ارتباطات سازمانی در بستر دورکاری می باشد. روش این چکیده کامل
  طی سالهای اخیرظهورو افزایش علاقه مندی به دورکاری، ارتباطات سازمانی را به عرصۀ جدیدی وارد نموده است. لذا هدف این پژوهش ارائه الگوی ارتباطات سازمانی در بستر دورکاری می باشد. روش این پژوهش به صورت تحلیل مضمون به کار گرفته شده است. در ابتدا 90 اثرعلمی در پایگاه های معتبر علمی شناسایی و بعد از بررسی مطالب مرتبط با پژوهش نهایتاً 30 اثر مستقیماً برای تعیین کد های اولیه مورد استفاده قرار گرفت. برای سنجش روایی پژوهش از دو روش خودبازبینی محقق و قابلیت انتقال استفاده و برای پایایی از دو روش بازآزمون و بین دو کدگذار استفاده شد. بر اساس تحلیل های صورت گرفته مجموعه کاملی از مضامین نهایی شامل 32 کد اولیه، 21 مضمون پایه، 9 مضمون سازمان دهنده فراهم گردید. براین اساس عوامل موثر بر ارتباطات سازمانی شامل حالات درونی، مهارت های ارتباطی و هوش اجتماعی فرد به همراه میزان رسمیت و پیچیدگی سازمانی می باشد. درزمینه شیوه های ارتباطات سازمانی در بستر دورکاری روش های کار از خانه، ترکیبی و انتخابی به عنوان شیوه عملیاتی و ارتباطات باز و عمل متقابل به عنوان شیوه ارتباطی استخراج گردید. همچنین دو گروه الزامات فردی شامل جو ارتباطی منزل و مهارت های دور کاری و الزامات سازمانی شامل منابع انسانی، عوامل سیاسی و فنی مطرح شده است. پیامدهای آن نیز شامل رفتار شهروندی سازمانی، رفتارهای حمایتی کارکنان، هویت سازمانی، تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان می باشد. همچنین پیاده سازی آن با دو گروه از مشکلات فرهنگی و زیر ساختی مواجه می باشد. پرونده مقاله
 • دسترسی آزاد مقاله

  تحلیل محتوا توسعه سیاسی دراسناد فرادستی (قانون اساسی و سند20‌ساله چشم‌انداز افق 1404)

  مصطفی کواکبیان , عظیم متین
  راهبرد توسعه , شماره 77 , دوره 20 , بهار 1403
  چكيده این پژوهش به بررسی پیچیدگی‌های توسعه سیاسی در جمهوری اسلامی ایران با تمرکز ویژه بر تلاقی حاکمیت قانون اساسی و برنامه‌ریزی استراتژیک می‌پردازد. این پژوهش با تأکید بر لزوم برر چکیده کامل
  چكيده این پژوهش به بررسی پیچیدگی‌های توسعه سیاسی در جمهوری اسلامی ایران با تمرکز ویژه بر تلاقی حاکمیت قانون اساسی و برنامه‌ریزی استراتژیک می‌پردازد. این پژوهش با تأکید بر لزوم بررسی عمیق قانون اساسی و سند چشم‌انداز ۲۰ساله 1404، به بررسی تأثیر متقابل بین اصول قانون اساسی ریشه در فقه اسلامی و اهداف تحول‌آفرین ترسیم‌شده در چشم‌انداز بلندمدت می‌پردازد. این مطالعه با استفاده از روش تحلیل محتوای تلخیصی، جایگاه توسعه سیاسی را هم در قانون اساسی و هم در سند افق ۲۰ساله بررسی کرده و پویایی پیچیده شکل‌دهنده مسیر سیاسی ایران را آشکار می‌کند. این یافته‌ها ماهیت دولت‌محور و از بالا به پایین توسعه سیاسی را روشن می‌سازد و چالش همسویی برنامه‌های توسعه با آرمان‌های دموکراتیک و مشارکت شهروندان را برجسته می‌کند. این تحلیل نه‌تنها مباحث آکادمیک در مورد توسعه سیاسی را غنی می‌کند، بلکه بینش‌های ارزشمندی را در اختیار سیاست‌گذاران قرار می‌دهد تا در چشم‌انداز متمایز اجتماعی - سیاسی جمهوری اسلامی ایران حرکت کنند. درنهایت، این مطالعه بر تأکید قانون اساسی بر مشارکت شهروندان و اصول دموکراتیک به‌عنوان عناصر اساسی برای تقویت ثبات سیاسی و اجتماعی تأکید دارد. پرونده مقاله
 • دسترسی آزاد مقاله

  بررسی تاثیر انتخاب مدیران مدارس با ویژگی های مدیریتی نوآور بر انگیزه و تعهد سازمانی

  حبیب صمدزاده , شوکرو آدا
  راهبرد توسعه , شماره 77 , دوره 20 , بهار 1403
  چكيده هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان تاثیر انتخاب مدیران با ویژگی های مدیریتی نوآور بر انگیزه و تعهد سازمانی معلمان است. نوع پژوهش به لحاظ روش، توصیفی، از نوع همبستگی بوده و به لحا چکیده کامل
  چكيده هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان تاثیر انتخاب مدیران با ویژگی های مدیریتی نوآور بر انگیزه و تعهد سازمانی معلمان است. نوع پژوهش به لحاظ روش، توصیفی، از نوع همبستگی بوده و به لحاظ هدف کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه معلمان آموزش و پرورش شهر خوی در سال 1401-1402 تشکیل دادند که تعداد 215 نفر به صورت تصادفی بر اساس فرمول کوکران انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه های تعهد سازمانی مودودی، استیرز و پورتر در سال (1979)، نوآوری امید و همکاران (2002) و انگیزه لاورونس و جردن(2009) استفاده گردید. اطلاعات به دست آمده از این پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS 20 و با بکارگیری آمار توصیفی(میانگین ،انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند گانه گام به گام) مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بین متغیرهای پیش بین و ملاک رابطه معناداری وجود دارد. همچنین نتایج رگرسیونی نیز نشان داد که مجموع متغیرهای پیش بین 33/0 R2= از واریانس متغیر ملاک را تبیین و پیش بینی می کنند یعنی متغیرهای پیش بین 33 درصد نمره ویژگی های مدیریتی نوآور را تبیین می کنند. امید به معاشرت 15درصد، امید به قدرت 11درصد، ترس از شکست 3 درصد، تعهد عاطفی 2 درصد و تعهد مستمر نیز 2 درصد از تغییرات ویژگی های مدیریتی نوآور را پیش بینی می کنند. میزان F مشاهده شده برای متغیرهای پیش بین در سطح 001/0 معنادار است. لذا می توان نتیجه گرفت که انگیزه و تعهد سازمانی در میزان ویژگی های مدیریتی نوآور نقش دارند. پرونده مقاله
 • دسترسی آزاد مقاله

  ارائه راهبردهای احیای شرکتهای معدنی و صنعتی راکد براساس انواع صنایع

  سیامک ظاهری , حمید آسایش , مهدی کمالی , مهدی زاهد غروی
  راهبرد توسعه , شماره 77 , دوره 20 , بهار 1403
  راکد بودن شرکتها منجر به معوقه مالیاتی، بیمهای و بانکی، تعدیل و بیکاری نیروی انسانی، کاهش ارزش و اعتبار شرکت، کاهش ارزش برند شرکت، تشدید اختلاف شرکاء و حقوقی شدن مسائل شرکت، تملک د چکیده کامل
  راکد بودن شرکتها منجر به معوقه مالیاتی، بیمهای و بانکی، تعدیل و بیکاری نیروی انسانی، کاهش ارزش و اعتبار شرکت، کاهش ارزش برند شرکت، تشدید اختلاف شرکاء و حقوقی شدن مسائل شرکت، تملک داراییهای شرکت توسط افراد غیرمتخصص،.... و در نهایت کاهش ارزش افزوده زیربخشها و کاهش تولید و رشد اقتصادی میشود. برای تحقق شعارهای اقتصادی ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) طی چند سال اخیر، بایستی راهبردهای احیای شرکتهای معدنی و صنعتی راکد (دارای ارتباطات پیشین و پسین بسیار) مورد بررسی قرار گیرد. لذا هدف پژوهش حاضر تدوین راهبرد احیا شرکتهای معدنی و صنعتی راکد است. لذا تحقیق حاضر بر مبنای هدف از نوع پیمایشی و بررسی رابطه توصیفی میباشد. برای این منظور از طریق روش تحلیل سلسلهمراتبی و همچنین مطالعه مستندات مرتبط، مدل مفهومی برای احیای شرکتهای معدنی و صنعتی راکد از گروه صنایع معدنی، شیمیایی، نساجی (پوشاک و سلولزی)، غذایی و فلزی با نظر 140 متخصص عضو کارگروههای احیا صنایع با نمونه در دسترس و معرفی‌شده از 2380 شرکت صنعتی راکد و نیمه فعال در گروههای مختلف صنعت تعریف و تدوین گردید. بنابر نتایج تحقیق با استفاده از تحلیل سلسلهمراتبی برای هر گروه از صنایع راهبردهایی جهت احیا مانند سازماندهی مجدد دیون، واگذاری مدیریت، تأمین مالی، شناسایی بازارهای جدید، فروش داراییهای مازاد و.... شناسایی و اولویتبندی شدند. پرونده مقاله

نشریات رایمگ [همه]

ناشران

فهرست نشریات علمی ایران

اخبار داغ [آرشیو خبر]