فهرست مقالات مرضیه صادق زاده


 • مقاله

  1 - رابطه هم¬نوایی با هنجارهای‌زنانه و ادراک تبعیض‌های‌جنسیتی با کیفیت‌زندگی زنان ایرانی: نقش واسطه‌ای خودخاموشی
  پژوهش های میان رشته ای زنان , شماره 6 , سال 3 , بهار 1400
  در دهه‌های اخیر پژوهش‌های مرتبط با سلامت و کیفیت‌زندگی زنان بر نقش ویژه هنجارهای زنانه و تبعیض‌های جنسیتی تأکید نموده‌اند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش واسطه‌ای مؤلفه‌های خودخاموشی در رابطه میان هم نوایی با هنجارهای زنانه و ادراک تبعیض‌های‌ جنسیتی با کیفیت‌‌زندگی زنان ش چکیده کامل
  در دهه‌های اخیر پژوهش‌های مرتبط با سلامت و کیفیت‌زندگی زنان بر نقش ویژه هنجارهای زنانه و تبعیض‌های جنسیتی تأکید نموده‌اند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش واسطه‌ای مؤلفه‌های خودخاموشی در رابطه میان هم نوایی با هنجارهای زنانه و ادراک تبعیض‌های‌ جنسیتی با کیفیت‌‌زندگی زنان شاغل و دانشجوی 18 تا 40 سال بوده است. نمونه پژوهش نیز شامل 687 نفر از بانوان شهر کازرون بودند که به صورت مجازی و از طریق پاسخ-گویی به لینک پرسشنامه‌ها در این مطالعه شرکت نموده‌اند. این لینک از مجموعه گویه‌های مربوط به چهار ابزار سیاهه هم نوایی با هنجارهای زنانه (پرنت و مرادی، 2010)، سیاهه رویدادهای تبعیض‌آمیز جنسیتی (کلونوف و لندرین، 1995)، مقیاس خودخاموشی (جک و دیل، 1992) و فرم کوتاه پرسش نامه کیفیت‌ زندگی سازمان بهداشت ‌جهانی تشکیل شده است. نتایج تحلیل که به کمک روش مدل‌یابی معادلات ساختاری در نرم‌افزار ایموس-22 انجام گرفت، نشان داد که هم نوایی با هنجارهای زنانه و ادراک تبعیض‌های جنسیتی، علاوه بر تأثیر مستقیم، به طور غیرمستقیم و به واسطه مؤلفه‌های خودخاموشی نیز بر جنبه‌های مختلف کیفیت ‌زندگی زنان تأثیر گذاشته است. نتایج پژوهشی نشان می‌دهد که تأکید سازمان بهداشت جهانی بر لزوم توجه به درک زنان از تبعیض‌های اجتماعی و نیز هنجارهای جنسیتی امری کاملاً جدی بوده و بایستی درخصوص زنان ایرانی نیز مورد توجه قرار گیرد. پرونده مقاله

 • مقاله

  2 - خصوصیات روان‌سنجی و ساختارعاملی نسخه فارسی مقیاس راهبردهای مقابله‌ای پیشاقاعدگی
  مجله روانشناسی , شماره 109 , سال 28 , بهار 1403
  پژوهش حاضر با هدف معرفی و بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی مقیاس راهبردهای مقابله‌ای پیشاقاعدگی(PMCM) انجام گرفته است. این پژوهش به لحاظ روش در دسته پژوهش‌های توصیفی-مقطعی-همبستگی قرار گرفته وجامعه‌آماری آن شامل کلیه دانشجویان دختر دانشگاه سلمان فارسی کازرون در سال چکیده کامل
  پژوهش حاضر با هدف معرفی و بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی مقیاس راهبردهای مقابله‌ای پیشاقاعدگی(PMCM) انجام گرفته است. این پژوهش به لحاظ روش در دسته پژوهش‌های توصیفی-مقطعی-همبستگی قرار گرفته وجامعه‌آماری آن شامل کلیه دانشجویان دختر دانشگاه سلمان فارسی کازرون در سال‌تحصیلی1401-1400 بوده است. گروه نمونه نیز شامل 303دانشجوی دختر بوده‌اند که با روش‌نمونه‌گیری دردسترس انتخاب و در واقع، از طریق پاسخگویی آنلاین به پرسشنامه پژوهش حاضر در آن شرکت نموده‌اند. این پرسشنامه علاوه بر نسخه فارسی مقیاس PMCM، شامل پرسشنامه غربالگری علایم قبل از قاعدگی، فرمC مقیاس چندوجهی منبع کنترل سلامت و پرسشنامه نگرش به قاعدگی بوده است. داده‌های پژوهش در سه نرم‌افزار SPSS-22، AMOS-22 و JASP-09 مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج مربوط به تحلیل‌عاملی اکتشافی و تاییدی وجود یک ساختار پنج‌عاملی را در نمرات حاصل از نسخه فارسی مقیاس راهبردهای مقابله‌ای پیشاقاعدگی مورد تایید قرار داده است. مقادیر مربوط به دو شاخص آلفای‌کرونباخ و امگای‌مک‌دونالد نیز همسانی درونی مطلوب در کل ابزار و پنج خرده‌مقیاس مربوط به آن را نشان می‌دهد. ضرایب همبستگی مقیاس PMCM با سه ابزار دیگر پژوهش نیز ضمن تایید روایی سازه، رابطه نزدیک بین این راهبردها با یک منبع کنترل درونی سلامت و نگرش توام با انتظار ‌و‌ پیش‌بینی ‌قاعدگی را مطرح می‌سازد. پرونده مقاله