فهرست مقالات نگار قوماتی پور


  • مقاله

    1 - خصوصیات روان‌سنجی و ساختارعاملی نسخه فارسی مقیاس راهبردهای مقابله‌ای پیشاقاعدگی
    مجله روانشناسی , شماره 109 , سال 28 , بهار 1403
    پژوهش حاضر با هدف معرفی و بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی مقیاس راهبردهای مقابله‌ای پیشاقاعدگی(PMCM) انجام گرفته است. این پژوهش به لحاظ روش در دسته پژوهش‌های توصیفی-مقطعی-همبستگی قرار گرفته وجامعه‌آماری آن شامل کلیه دانشجویان دختر دانشگاه سلمان فارسی کازرون در سال چکیده کامل
    پژوهش حاضر با هدف معرفی و بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی مقیاس راهبردهای مقابله‌ای پیشاقاعدگی(PMCM) انجام گرفته است. این پژوهش به لحاظ روش در دسته پژوهش‌های توصیفی-مقطعی-همبستگی قرار گرفته وجامعه‌آماری آن شامل کلیه دانشجویان دختر دانشگاه سلمان فارسی کازرون در سال‌تحصیلی1401-1400 بوده است. گروه نمونه نیز شامل 303دانشجوی دختر بوده‌اند که با روش‌نمونه‌گیری دردسترس انتخاب و در واقع، از طریق پاسخگویی آنلاین به پرسشنامه پژوهش حاضر در آن شرکت نموده‌اند. این پرسشنامه علاوه بر نسخه فارسی مقیاس PMCM، شامل پرسشنامه غربالگری علایم قبل از قاعدگی، فرمC مقیاس چندوجهی منبع کنترل سلامت و پرسشنامه نگرش به قاعدگی بوده است. داده‌های پژوهش در سه نرم‌افزار SPSS-22، AMOS-22 و JASP-09 مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج مربوط به تحلیل‌عاملی اکتشافی و تاییدی وجود یک ساختار پنج‌عاملی را در نمرات حاصل از نسخه فارسی مقیاس راهبردهای مقابله‌ای پیشاقاعدگی مورد تایید قرار داده است. مقادیر مربوط به دو شاخص آلفای‌کرونباخ و امگای‌مک‌دونالد نیز همسانی درونی مطلوب در کل ابزار و پنج خرده‌مقیاس مربوط به آن را نشان می‌دهد. ضرایب همبستگی مقیاس PMCM با سه ابزار دیگر پژوهش نیز ضمن تایید روایی سازه، رابطه نزدیک بین این راهبردها با یک منبع کنترل درونی سلامت و نگرش توام با انتظار ‌و‌ پیش‌بینی ‌قاعدگی را مطرح می‌سازد. پرونده مقاله