فهرست مقالات علی میرزایی


  • مقاله

    1 - برنامه‌ریزی اقتصادی- زیست‌محیطی چندهدفه ریزشبکه‌ها در حضور خودروهای الکتریکی هیبریدی و برنامه پاسخگویی بار در جهت هموارسازی قیمت‌های گرهی توزیع
    فصلنامه مهندسی برق و مهندسی کامپيوتر ايران , شماره 107 , سال 21 , زمستان 1402
    امروزه با رشد تقاضای خودروهای الکتریکی هیبریدی در ریزشبکه‌ها، تأمین برق، مسائل زیست‌محیطی و زمان‌بندی مجدد از جمله چالش‌های ریزشبکه‌هاست که باید حل و راه حل‌های مناسبی ارائه شود. برای غلبه بر این چالش‌ها، این مقاله یک مدل بهینه‌سازی چندهدفه جدید را معرفی می‌کند که در هد چکیده کامل
    امروزه با رشد تقاضای خودروهای الکتریکی هیبریدی در ریزشبکه‌ها، تأمین برق، مسائل زیست‌محیطی و زمان‌بندی مجدد از جمله چالش‌های ریزشبکه‌هاست که باید حل و راه حل‌های مناسبی ارائه شود. برای غلبه بر این چالش‌ها، این مقاله یک مدل بهینه‌سازی چندهدفه جدید را معرفی می‌کند که در هدف اول، هزینه کل بهره‌برداری ریزشبکه را به حداقل می‌رساند و در هدف دوم با کاهش مقدار انرژی تأمین‌نشده، مقدار شاخص قابلیت اطمینان را بهبود می‌بخشد. به دلیل این دو هدف، الگوریتم بهینه‌سازی مرغ دریایی چندهدفه تکاملی برای یافتن بهترین راه حل‌های محلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این راستا خودروهای الکتریکی هیبریدی و برنامه‌های پاسخ به تقاضا برای هموارسازی قیمت‌های گرهی توزیع و کاهش میزان انتشار دی‌اکسید کربن استفاده می‌شود. شبکه توزیع 69باسه برای ارزیابی کارایی روش پیشنهادی استفاده گردیده است. پرونده مقاله