• فهرست مقالات محیط کلان

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - طراحی چارچوبی از پیشران‌های کلان و محیطی در شکل‌گیری اتحادهای راهبردی (مطالعه‌ی موردی: صنعت مبل منبت شهرستان ملایر)
    محمدجواد آذرشاهی علیرضا علی احمدی میرزاحسن حسینی محمد رضا  مشایخ
    هدف: مطالعه‌ی حاضر با هدف بررسی پیشران‌های کلان و محیطی مؤثر در شکل‌گیری اتحادهای استراتژیک در صنعت مبل منبت شهرستان ملایر اجرا شد. ضرورت: سازمان‌ها برای بقا در محیط پرتکاپو و متلاطم کنونی نیاز به اتخاذ راهبردهایی کارآمد و منسجم دارند. بی‌شک یکی از کارآترین آنها، خلق ا چکیده کامل
    هدف: مطالعه‌ی حاضر با هدف بررسی پیشران‌های کلان و محیطی مؤثر در شکل‌گیری اتحادهای استراتژیک در صنعت مبل منبت شهرستان ملایر اجرا شد. ضرورت: سازمان‌ها برای بقا در محیط پرتکاپو و متلاطم کنونی نیاز به اتخاذ راهبردهایی کارآمد و منسجم دارند. بی‌شک یکی از کارآترین آنها، خلق اتحادهای استراتژیک در بستر صنعت است. روش شناسی: این پژوهش از نوع کاربردی ـ بنیادی و اکتشافی است که در قالب طرحی مقطعی اجرا شد. رویکرد این مطالعه کیفی، جامعه‌ی آماری آن فعالان صنعت مبل منبت در شهرستان ملایر و ابزار گردآوری داده‌های آن مصاحبه نیمه‌ساختاریافته بود. به لحاظ موضع فلسفی، این مطالعه در پارادایم تفسیر گرایی و از منظر نظریه‌ی روش‌شناختی، در زمره‌ی مطالعات هرمنوتیک قلمداد می‌شود. داده‌ها به صورت میدانی گردآوری و با استفاده از تحلیل مضمون تحلیل شد. در این مطالعه مجموعاً 20 مصاحبه اجرا و 45 کد و 10 مضمون با رویکرد ترکیبی استقرایی ـ قیاسی استخراج شد. یافته‌ها: یافته‌های این تحقیق نشان داد که پیشران‌های محیطی موجد شکل‌گیری اتحادهای استراتژیک مشتمل بر محیط اجتماعی، قانونی، سیاسی، اقتصادی، بین‌المللی، فرهنگی، عمومی، تکنولوژیک و عدم قطعیت محیطی می‌باشد. نتیجه‌گیری: توسعه‌ی چارچوب نظری پیرامون پیشران‌های شکل‌دهنده‌ي اتحاد استراتژیک به طور خاص در صنعت مبل منبت و به طور عام در سایر صنایع، منجر به شناخت مؤثر و کارآمدتر پدیده‌ها و روابط فراسازمانی در اذهان فعالان صنعت و نیز کاوش‌گران عرصه‌های مختلف علمی می‌گردد و این مهم بسترساز بهبود تصمیم‌گیری‌های کلان و عمده در صنایع مولد می‌شود پرونده مقاله