فهرست مقالات محمد رضا  مشایخ


 • مقاله

  1 - تحلیل نظریه سامانه ها از دیدگاه تطبیقی مولوی و کنت بولدینگ میلر
  مدیریت فردا , شماره 40 , سال 13 , پاییز 1393
  زمینه و هدف: نظریه سیستمی بافلسفه و حکمت سیستم آغاز می شود و مهندسی سیستم با اندیشه و تفکر سیستمی؛ این رویکرد علی رغم شاکله سیستم از اجزای متعامل هدفمند، نگرشی کلی نگرانه است که نحوه ارتباط اجزاء ابر سیستم، با خود سیستم و سیستمهای فرعی را تبیین می نماید.اندیشمندانی چند چکیده کامل
  زمینه و هدف: نظریه سیستمی بافلسفه و حکمت سیستم آغاز می شود و مهندسی سیستم با اندیشه و تفکر سیستمی؛ این رویکرد علی رغم شاکله سیستم از اجزای متعامل هدفمند، نگرشی کلی نگرانه است که نحوه ارتباط اجزاء ابر سیستم، با خود سیستم و سیستمهای فرعی را تبیین می نماید.اندیشمندانی چند به نظریه پردازی در خصوص سامانه ها پرداخته اند که کنت بولدینگ میلر (1932)یکی از برجسته ترین تئوری پردازان سامانه ها محسوب می گردد. در این تحقیق به پنج نوع طبقه بندی سیستمها از منظر اساتید فن اجمالاً پرداخته شده است. نگرش نظام مند مولانا جلال الدین محمد بلخی شاعر، عارف و نظریه پرداز قرن هفتم هجری قمری به مقولات و پدیده های زمان خود از جمله "نظام هستی" بسیار قابل تأمل و تعمق است. در دیدگاه مولانا- که هشتصد سال قبل از بولدینگ میلر می زیسته- نظام هستی، از عدم آغاز و پس از طی طریق از جماد، نبات، حیوان، انسان و ملائک، در نهایت به خداوند متعال که خالق همه نظام هاست می رسد.هدف این پژوهش مطالعه تطبیقی و مرور دیدگاه این دو اندیشمند در خصوص طبقه بندی سیستمها، مقایسه و تجزیه و تحلیل آن می باشد. روش شناسی: در این پژوهش از یک سوی، ضمن معرفی طبقه بندی سیستم ها از دیدگاه نظریه پردازان غربی، به تعاریف، ویژگیها و... در این نگرش پرداخته شده است واز سوئی دیگر نظام هستی در آئینه شعر عرفانی مولوی با نگرش غربی در مورد سیستم ها به مقایسه گذاشته شده است. نوع تحقیق مطالعات تطبیقی با گرداوری اطلاعات بصورت، متن کاوی با روش کتابخانه ای می باشد. نتیجه گیری: در مکتب حکمت محور مولانا، چرخه حیات نظام ها، الگوئی حلقوی دارد که وجود از عدم و سرمنشأ هستی از "انا الیه راجعون" آغاز می گردد. در این دیدگاه توحیدی نظام هستی خود گردونه ای است که محور آن خداوند است و قابلیت ارتقاء تا اعلی علیین را داراست ؛ حال آنکه در طبقه بندی " صرفاً خطی میلر"، سامانه ها از سطح یک شروع و تا سامانه نهم ادامه می یابد و پس از آن دیگر نظامی وجود ندارد. این وجه تفوق، تمایز و تفاوت نگرش یک عارف مسلمان به نظام ها نسبت به نگاه سیستمیک یک متفکر غربی صرفاً علمی اثبات گرا می باشد. ای که از دفتر عقل آیت عشق آموزی ترسم این نکته به تحقیق ندانی دانست پرونده مقاله

 • مقاله

  2 - طراحی الگوی جامع سیاستگذاری قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران
  مدیریت فردا , شماره 31 , سال 11 , تابستان 1391
  سیاستگذاری واژه ای است که معمولا با مفهوم دولت همراه است . هدف سیاستگذاری، همواره شتاب بخشیدن یا کند کردن جریان تغییر در یک بخش است. سیاستگذاری حوزه قدرت نرم جمهوری‎اسلامی‎ایران مستلزم طراحی الگویی جامع، مانع و کامل است که محقق پس از بررسی 30 مدل سیاستگذاری، مدل فرایندی چکیده کامل
  سیاستگذاری واژه ای است که معمولا با مفهوم دولت همراه است . هدف سیاستگذاری، همواره شتاب بخشیدن یا کند کردن جریان تغییر در یک بخش است. سیاستگذاری حوزه قدرت نرم جمهوری‎اسلامی‎ایران مستلزم طراحی الگویی جامع، مانع و کامل است که محقق پس از بررسی 30 مدل سیاستگذاری، مدل فرایندی یا مرحله‎ای را به عنوان مناسبترین الگو جهت دستیابی به این هدف به کار گرفته است. نظر به اینکه هدف تحقیق مبنی بر طراحی الگوی سیاستگذاری جامع قدرت نرم جمهوری‎اسلامی‎ایران به منظور تأمین امنیت نرم نظام و دفع تهدید نرم است و جنگ نرم، محقق ضمن استخراج منابع قدرت نرم از دیدگاه تئوریستهای غربی و نظرات امام خمینی(ره) و امام خامنه‎ای (حفظه ا...) و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منابع چهارگانه قدرت نرم را به عنوان معیارهای اصلی در پانل دلفی به ترتیب: 1- منبع قدرت نرم فرهنگی – اجتماعی 2- منبع قدرت نرم علم - فناوری 3- منبع قدرت نرم سیاسی (داخلی و خارجی) 4- منبع قدرت نرم اقتصادی استخراج و زیر معیارهای هر کدام از معیارها را به طور مستقل پس از چهار مرحله دلفی، احصاء نموده و الویت آنان را نسبت به هم با روش AHP تعیین گردید و در پایان نیز با روش ضریب همبستگی پیرسون رابطه معیارها و زیرمعیارهای منابع را با معیارها و زیرمعیارهای امنیت نرم سنجیده شده است. نتایج این تحقیق نشان میدهد که در فاز دو الگوی سیاستگذاری که مرحله شکل‎گیری و تنظیم سیاست است، الویت بندی معیارهای اصلی چهارگانه قدرت نرم به ترتیب فرهنگی- اجتماعی، علمی- فناوری، سیاسی (داخلی و خارجی) و اقتصادی می‎باشد که بایستی توسط سیاستگذاران و استراتژی پردازان قدرت نرم، مورد توجه قرار گیرد تا سطوح سه گانه تاکتیکی، عملیاتی و استراتژیک سیاستگذاری نرم نظام تأمین گردد. پرونده مقاله

 • مقاله

  3 - چگونگی مواجهه با"مدیریت تغییر ذهنیت" تحت پارادایم مدرنیته در فضای جهانی سازی
  مدیریت فردا , شماره 38 , سال 13 , بهار 1393
  زمینه و هدف:نتیجه ی"پارادایم شیفت جهانی" تولد اذهان جدید و بالتبع ظهور جامعه انسانی نو پدید طراز جهانی است. تغییرات پارادایمی از تغییرات اجزاءپارادایمهای نه گانه(خداشناسی، هستی شناسی، انسان شناسی، معرفت شناسی، ارزش شناسی، روش شناسی، تکلیف شناسی، عمل شناسی و عاقبت شناسی) چکیده کامل
  زمینه و هدف:نتیجه ی"پارادایم شیفت جهانی" تولد اذهان جدید و بالتبع ظهور جامعه انسانی نو پدید طراز جهانی است. تغییرات پارادایمی از تغییرات اجزاءپارادایمهای نه گانه(خداشناسی، هستی شناسی، انسان شناسی، معرفت شناسی، ارزش شناسی، روش شناسی، تکلیف شناسی، عمل شناسی و عاقبت شناسی) نشأت می گیرد.تغییرات پارادایمی در زمره مهمترین روشها برای ایجاد تغییر و تحول اساسی در جامعه محسوب می شود.جایگاه این تغییرات در" زمینه"،" محتوا" و" ساختار" ذهن می باشد، بنابراین با نرم سازی، دستکاری و "مدیریت برای تغییر اذهان " می توان به انسان سازی، جامعه سازی، تمدن سازی، نظام سازی وجهانی سازی توسط فناوری ها و ابزارهای نرم پرداخت و انسانها و جوامع را به سمت اهداف مورد نظر سوق داد. به سخن دیگر جهان دائماً در حال زایش ذهنیت جدید وتعامل، تقابل وجنگ مدلهای ذهنی، برای تغییر در عرصه های عینی است. روش تحقیق و یافته ها:در این تحقیق ضمن معرفی جهانی سازی در فضای مدرنیته و مطالعه تطبیقی جهانی انگاری پسامدرنیسم و جهان مداری الهی، تصویر انسان فرامدرن با انسان الهی در پارادایمهای اومانیستی و الهی استخراج و در مدل تطبیقی در معرض نظر و قضاوت اندیشمندان قرار گرفته است.نوع تحقیق کیفی، متکی برروش پژوهش تحلیلی- توصیفی به کمک متن کاوی تطبیقی و فرا تحلیل اطلاعات جمع آوری شده کتابخانه ای است. نتیجه نهایی حاصل از تحقیق اینکه امپریالیسم ذهنی در پی ایجاد تغییردر اجزاء پارادایم حاکم بر اذهان جامعه هدف، طی فرایند تغییرات سه مرحله ای "خروج از انجماد"، "تغییر"و"انجماد مجدد"، کرت لوین و مقایسه آن با مدل داستراندوبیل (1997) می باشد که آغاز زنجیره این فرایند، راه اندازی جریان سیال ذهنی در اذهان اندیشمندان، راهبردپردازان، اساتیدو فضلاء در جامعه سوژه است. نتیجه گیری:عطف به فرمایش امام علی (ع) در خطبه 27 کتاب شریف نهج البلاغه مبنی براینکه "خوار و ذلیل نشد مگر کسی که با دشمن در خانه خود جنگید" و همچنین نظر به دستور امام راحل (ره ) در خصوص صدور"معنویت و انقلاب" بجای دفاع محض در سرزمینهای خودی؛ ضرورت هجوم نرم،وفق دکترین جامع جنگ نرم درمختصات ذهنی درخانه دشمن برای آمادگی فضای جهانی جهت ظهور منجی عالم (عج) نمایان گردیده تا از نفوذ ورسوخ "ضد ارزشهای اومانیستی" در اذهان مردم جوامع الهی جلوگیری بعمل آورده و مانع تغییرات تدریجی مدلهای ذهنی، فرهنگی، ارزشی، اندیشه ای، رفتاری وساختاری جوامع اسلامی گردیم تا در نهایت خدشه ای در اثر تهاجم فرهنگی نظام سلطه، متوجه انسانهای آزاده جهان واز جمله مسلمان و جامعه اسلامی نگردد. انشا.... پرونده مقاله

 • مقاله

  4 - طراحی چارچوبی از پیشران‌های کلان و محیطی در شکل‌گیری اتحادهای راهبردی (مطالعه‌ی موردی: صنعت مبل منبت شهرستان ملایر)
  مدیریت فردا , شماره 75 , سال 22 , تابستان 1402
  هدف: مطالعه‌ی حاضر با هدف بررسی پیشران‌های کلان و محیطی مؤثر در شکل‌گیری اتحادهای استراتژیک در صنعت مبل منبت شهرستان ملایر اجرا شد. ضرورت: سازمان‌ها برای بقا در محیط پرتکاپو و متلاطم کنونی نیاز به اتخاذ راهبردهایی کارآمد و منسجم دارند. بی‌شک یکی از کارآترین آنها، خلق ا چکیده کامل
  هدف: مطالعه‌ی حاضر با هدف بررسی پیشران‌های کلان و محیطی مؤثر در شکل‌گیری اتحادهای استراتژیک در صنعت مبل منبت شهرستان ملایر اجرا شد. ضرورت: سازمان‌ها برای بقا در محیط پرتکاپو و متلاطم کنونی نیاز به اتخاذ راهبردهایی کارآمد و منسجم دارند. بی‌شک یکی از کارآترین آنها، خلق اتحادهای استراتژیک در بستر صنعت است. روش شناسی: این پژوهش از نوع کاربردی ـ بنیادی و اکتشافی است که در قالب طرحی مقطعی اجرا شد. رویکرد این مطالعه کیفی، جامعه‌ی آماری آن فعالان صنعت مبل منبت در شهرستان ملایر و ابزار گردآوری داده‌های آن مصاحبه نیمه‌ساختاریافته بود. به لحاظ موضع فلسفی، این مطالعه در پارادایم تفسیر گرایی و از منظر نظریه‌ی روش‌شناختی، در زمره‌ی مطالعات هرمنوتیک قلمداد می‌شود. داده‌ها به صورت میدانی گردآوری و با استفاده از تحلیل مضمون تحلیل شد. در این مطالعه مجموعاً 20 مصاحبه اجرا و 45 کد و 10 مضمون با رویکرد ترکیبی استقرایی ـ قیاسی استخراج شد. یافته‌ها: یافته‌های این تحقیق نشان داد که پیشران‌های محیطی موجد شکل‌گیری اتحادهای استراتژیک مشتمل بر محیط اجتماعی، قانونی، سیاسی، اقتصادی، بین‌المللی، فرهنگی، عمومی، تکنولوژیک و عدم قطعیت محیطی می‌باشد. نتیجه‌گیری: توسعه‌ی چارچوب نظری پیرامون پیشران‌های شکل‌دهنده‌ي اتحاد استراتژیک به طور خاص در صنعت مبل منبت و به طور عام در سایر صنایع، منجر به شناخت مؤثر و کارآمدتر پدیده‌ها و روابط فراسازمانی در اذهان فعالان صنعت و نیز کاوش‌گران عرصه‌های مختلف علمی می‌گردد و این مهم بسترساز بهبود تصمیم‌گیری‌های کلان و عمده در صنایع مولد می‌شود پرونده مقاله