فهرست مقالات علی محمد احمدوند


  • مقاله

    1 - ارزیابی سیاست¬های اجرای به هنگام پروژه¬های عمرانی زیرساختی دولتی ایران با استفاده از پویایی¬شناسی سیستم (SD)
    مدیریت فردا , شماره 76 , سال 22 , پاییز 1402
    هدف: از چالش های عمده در مدیریت پروژه های عمرانی عدم درک مکانیسم هایی است که باعث تاخیر در ساخت وساز می شود. در این میان پروژه های عمرانی زیرساختی دولتی از موقعیت پیچیده تری برخوردار هستند به طوری که موفقیت در اجرای به هنگام یک پروژه عمرانی در چارچوب قوانین دولتی از بزر چکیده کامل
    هدف: از چالش های عمده در مدیریت پروژه های عمرانی عدم درک مکانیسم هایی است که باعث تاخیر در ساخت وساز می شود. در این میان پروژه های عمرانی زیرساختی دولتی از موقعیت پیچیده تری برخوردار هستند به طوری که موفقیت در اجرای به هنگام یک پروژه عمرانی در چارچوب قوانین دولتی از بزرگترین اهداف و دغدغه های مدیران و عوامل درگیر این نوع پروژه ها محسوب می شود. روش شناسی: برای این منظور ابتدا ادبیات و پیشینه مورد بررسی قرار گرفت و طی مصاحبه نیمه ساختار یافته و با مشارکت کنندگان پژوهش، عوامل موثر بر اجرای به هنگام پروژه عمرانی دولتی ایران شناسایی گردید. در ادامه مدل پویایی سیستم اجرای به هنگام پروژه عمرانی طراحی و با استفاده از داده های پروژه عملیات زیرسازی قطعه اول راه آهن مبارکه، سفیددشت، شهرکرد شبیه سازی در افق زمانی پروژه به انجام گردید. یافته‌ها: پس از اعتبارسنجی؛ با توجه به نتایج تحلیل حساسیت مدل پویایی سیستم، سیاست های بهره برداری به هنگام پروژه عمرانی در سه استراتژی تامین منابع مالی پروژه، برنامه ریزی و کنترل پروژه و پاسخگویی ذینفعان پروژه شناسایی گردید. در ادامه با سیاست های منتخب ترکیبی نیز طراحی و بروی مدل اعمال گردید. مبتنی بر مقایسه رفتار متغیرهای کلیدی مدل؛ سیاست منتخب ترکیبی شامل: 1-افزایش پاسخگویی دولت و تخصیص بودجه به طرح های عمرانی زیرساختی دولتی اولویت دار؛ 2-کاهش تاخیر در پرداخت های پروژه متناسب با پیشرفت فیزیکی مبتنی بر پیگیری تخصیص اعتبار پروژه؛ 3-افزایش کارآمدی امکان سنجی و مطالعات پایه و زمان بندی واقع بینانه پیشرفت پروژه بر مبنای منابع و توانمندی های در دسترس؛ 4-ایجاد مکانیزم های حل مناقشات و برگزاری جلسات مستمر ماهیانه ارکان پروژه و 5-افزایش پاسخگویی به مطالبات مردمی با افزایش تعامل مقامات محلی پرونده مقاله