فهرست مقالات نسیم معتمدنیا


  • مقاله

    1 - طراحی مدل اثربخشی تبلیغات تاییدکنندگان مشهور با توجه به اثر تعاملی داخلی سازی و شناسایی منابع بر رفتار ونگرش مصرف کننده
    مدیریت فردا , شماره 75 , سال 22 , تابستان 1402
    هدف:پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل اثربخشی تبلیغات تاییدکنندگان مشهور با توجه به اثر تعاملی داخلی سازی و شناسایی منابع بر رفتار ونگرش مصرف کننده در بانک های خصوصی استان تهران صورت پذیرفته است. روش: روش مورداستفاده در این تحقیق روش ترکیبی(کیفی -کمی) است.روش کیفی مبتنی بر ر چکیده کامل
    هدف:پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل اثربخشی تبلیغات تاییدکنندگان مشهور با توجه به اثر تعاملی داخلی سازی و شناسایی منابع بر رفتار ونگرش مصرف کننده در بانک های خصوصی استان تهران صورت پذیرفته است. روش: روش مورداستفاده در این تحقیق روش ترکیبی(کیفی -کمی) است.روش کیفی مبتنی بر رویکرد مفهوم سازی بنیادی و روش کمی مبتنی بر رویکرد توصیفی – پیمایشی و با هدف کاربردی می باشد. در بخش کیفی با رویکرد مرور سیستماتیک (فراترکیب) در حوزه موضوع اثربخشی تبلیغات تاییدکنندگان مشهور از کنفرانسها و ژورنال ها مختلف و معتبر در باز زمانی 1997 تا 2022 و در داخل کشور نیز از سال 1390تا 1400 تأمین شد است. شروع فرایندتحلیل داده‌ها مفاهیم و ابعاد با کدگذاري باز در نرم‌افزار maxqda و محاسبه شاخص کاپا پایایی با مقدار ۰.۸۹ ارزیابی شد مورد تایید قرار گرفت. سپس مدل نهایی با روش دلفی مورد اعتبارسنجی قرارگرفت در بخش کمی به منظور آزمودن مدل در بین مشتریان بانک های خصوصی درسطح استان تهران با روش نمونه گیری ترکیبی ۲۴۵ پرسشنامه با نرم افزار pls مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت نتیجه گیری: در بخش کیفی با در نظر گرفتن شاخص ها و معیار های ورودی، ۵۵۶ مقاله و پایان نامه(فارسی و انگلیسی) مرتبط به موضوع تبلیغات تاییدکنندگان مشهور بررسی شد در نهایت نتایج استخراج شده از 28 مطالعه (16 مطالعه انگلیسی و 12 مطالعه فارسی) مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. در نهایت در بخش کمی روابط بین مدل تحقیق نیز بررسی شد 11 رابطه تایید شده اند اما 4 رابطه تایید نشدند. پرونده مقاله