• صفحه اصلی
  • بررسی تطبیقی عاملیت انسانی در نظریه شناختی- اجتماعی بندورا و رویکرد اسلامیِ«انسان به منزله عامل

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : pesi-46186 بازدید : 564 صفحه: 5 - 24

نوع مقاله: پژوهشی