• صفحه اصلی
  • تحلیل تطبیقی رمان «وداع با اسلحه» و «در شعله‌های آب» بر اساس نظریۀ دوسویگی باختین

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1402080544537 بازدید : 380 صفحه: 83 - 112

نوع مقاله: پژوهشی