• صفحه اصلی
  • ارائه مدل ساختاری فرآیند پیاده سازی مدیریت منابع انسانی سبز با استفاده از روش مدلسازی ساختاری تفسیری فازی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401110940984 بازدید : 420 صفحه: 59 - 76

نوع مقاله: پژوهشی